Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-002 Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект: „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 година“, по две обособени позици

от 22.01.2019

1. Решение за откриване.

2. Обявление за поръчка.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Проект на договор ОП 1.

6. Проект на договор ОП 2.

7. Образци.

 

Разяснение.

Разяснение 2.

Разяснение 3.

 

26.03.2019 г.    Протокол от 25.03.2019.

26.03.2019 г.    Решение за определяне на изпълнител № 1210 от 26.03.2019.

07.05.2019 г.    Oбявление за възложена поръчка.

07.05.2019 г.    Договор по Обособена позиция № 1.

07.05.2019 г.    Договор по Обособена позиция № 2.

07.07.2020 г.    Обявление за изменение на Договор по Обособена позиция № 1

07.07.2020 г.    Допълнително споразумение към Договор по Обособена позиция № 1

07.07.2020 г.    Обявление за изменение на Договор по Обособена позиция № 2

07.07.2020 г.    Допълнително споразумение към Договор по Обособена позиция № 2

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #