Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
12.03.2012
На проведената пресконференция днес кметът на Община Враца инж.Николай Иванов

представи информация за участието си в работен семинар на тема „Ново качество в пречистването на отпадните води и снабдяване с питейна вода в градовете Улм и Нов Улм” в град  Улм, Германия.

Кметът инж.Николай Иванов е участвал в срещи с кмета на Улм, господин Гюнтер Киш, с господата Хайнрих Волф, управител на Общинска комунална фирма на гр. Улм и Михаил Дрехслер, ръководител на „Хай Тек Алианц” – неправителствена организация, партньор на Дунавското бюро и ръководителя на Дунавското бюро г-жа Сабине Мейтел.

Постигнати са  договорености в следните насоки :

-                             експертна безвъзмездна помощ от специалисти от гр. Улм при реконструкцията на ПСОВ – Враца;

-                             включване на гр. Враца в мрежата на „Хай Тек Алианц” – организация, разработваща проекти в областта на новите технологии по опазване на околната среда в страните, подписали Дунавска стратегия.

 

Одобрено  е Проектното предложение на Община Враца под наименованието „Да накараме миграцията да работи за развитие – политики и инструменти за стратегическо планиране в регионите и населените места в Югоизточна Европа MMWD”,  с водещ партньор Регион Емилия - Романя (Италия), е одобрено за финансиране от Управляващият орган на Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа”  2007 – 2013.

Проектът цели разработване на нови политики и методи за повишаване на капацитета на регионалните и местни власти за стратегическо управление на процесите на миграцията и демографските промени. Проектът ще се фокусира върху: Тенденциите в пазара на труда (промоциране на заетост); Основни човешки нужди (повишаване на продуктивността и икономическите постижения); Местно предлагане на социални услуги (подобряване на социалната инфраструктура, като елемент на конкурентноспособността и устойчивостта).

Проектът ще се изпълнява съвместно с Министерството на труда и социалната политика (България) и Института за изследване на обществата и знанията към БАН (България), както и:

1.      Регион Фрули – Венеция (Италия);

2.      Регион Абрузо (Италия);

3.      Международната организация по миграция - МОМ (Австрия);

4.      Агенция за развитие Хераклион (Гърция);

5.      Агенция за регионално развитие на Северна Приморска (Словения);

6.      Агенцията по заетостта в Кишинев (Молдова);

7.      Агенция за регионално икономическо развитие (Сърбия);

8.      Министерството на регионалното развитие и туризма (Румъния).

9.      Училище на развитите социални изследвания (Словения);

10.    Статистически институт (INSTAT) (Албания);

11.    Философски факултет (Черна гора);

12.    Статистическата служба на Република Сърбия

13.    Остров Крит (Гърция);

14.    Община Бистрица (Румъния);

15.    Община Цетине (Черна гора);

 

Основни дейности по проекта са: Развитие на транснационални мрежи за изграждане на зони на устойчив растеж; Укрепване капацитета на регионалните и местните администрации да предприемат политики за планиране и програмиране на демографските промени, основани на факти; Подобряване на статистическите данни, необходими за разработване на сценарии за предотвратяване на териториалните последици от демографските промени и миграцията на населението; Разработване на обща методологична основа за създаване на политики относно регионалните тенденции в пазара на труда, човешки капитал и социални услуги;  Подобряване на стратегическото качество и ефективността на политиката на  планиране. Проектът е с продължителност 24 месеца. Прогнозен бюджет за Община Враца - 422 460 лв. Не се изисква съфинансиране от общината.Предстои подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

         Срокът за предоставяне на услугата „Личен асистент" по проект „Подкрепа за достоен живот" е удължен с шест месеца.  Така в Община Враца назначените по проекта 95 лични асистенти ще се грижат половин година повече за 97 лица с трайни увреждания. Това стана възможно  след като Комитетът за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" одобри увеличение на бюджета на проекта и на срока на предоставяне на услугата до трети септември 2012 г.

         Проектът „Подкрепа за достоен живот" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а партньори - общо 285 общини и райони в страната, между които и Община Враца. От началото на 2011 година до сега в проекта са участвали общо 113 лица с трайни увреждания и 113 лични асистенти от Враца и селата Баница, Бели Извор, Вировско, Власатица, Върбица, Горно Пещене, Девене, Згориград, Косталево, с.Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Три кладенци, Челопек и Чирен. При отпадане на потребител се включва следващия в класирането. Договорените и възложени на личните асистенти дейности всеки месец са предмет на вътрешен контрол от страна на екипа на проекта на общинско ниво. Потребителите и техните близки са доволни от предоставяните по проекта услуги и изразяват благодарност за удължаване  на срока им с шест месеца.

 

         Днес, 12 март 2012 г. от 14 часа в Община Враца ще се подпише договор за партньорство между общините Враца, Мездра и Роман, свързано с кандидатстването с проект по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. - схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите". Целта на проекта „Враца – врата към древността” е подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите. Предвидено е разработването на 7 туристически пакета, включващи обекти от общините Враца, Мездра и Роман, подготвяне и разпространение на информационни и рекламни материали, участие в туристически борси, изложения и панаири. Проектното предложение включва и Концепция за развитие на регионален туристически продукт. Дейностите по проекта ще се изпълняват 2 години, а разработените туристически пакети и самата комуникационна кампания за подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство ще продължат до една година след изпълнение на договора за финансиране.

Стойността на проекта е 500 хил.лева, като кандидата Община Враца ще осигури  5% собствен принос. Използването на ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари ще допринесе за развитие на туризма в региона. Очакваните резултати са нарастване на броя туристи в региона и трайно повишаване на тяхната удовлетвореност благодарение на разработените нови туристически пакети, които дават нов поглед върху историята и природните дадености на общините Враца, Мездра и Роман.Крайният срок за кандидатстване по схемата е 15.03.2012г.

 

         От днес до 20 март във Враца ще се проведе Седмица на франкофонията,която се провежда по повод 20 март –международния ден на франкофонията. Организатори са Клуб на франкофонията-Враца и с помощта на  Младежки дом, Симфониета –Враца , НЧ”Развитие” , ЕГ”Йоан Екзарх” , ТПП-Враца и ТВ-Враца. По този повод на 15 март във Враца ще гостува г-н Жан Мишел Берт- представител на Френския институт в България.

  

         От днес до 16 март г-жа Красимира Георгиева ще участва в  учебно пътуване за обмяна на опит и добри практики по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” в гр.Гренада, Испания. Това участие е във връзка с проект «Леденика-туризъм без сезони». Разходите по пътуването и престоя са за сметка на проекта.

 

         Изготвен е график за аварийно изкърпване на уличната мрежа от фирмата, с която Община Враца има сключен договор - „Пътинженеринг М”. Ремонтът няма да стартира веднага, поради лошите метеорологични условия. Предвидени са около 200 кв. м. от улична настилка да бъде аварийно изкърпена със студен смес, това са улиците:

ул. „Александър Стамболийски”

ул. „Кр. Българията”

ул. „Иванчо Цветков”(от Металик до у-ще Авангард)

ул. „Стефанаки Савов”

ул. Иванка Ботева”

бул. „Демокрация”

бул. „Екзарх Йосиф”

бул. „Втори Юни”

Обход при ж.п. гара и обход при бензиностанция „Лукойл”

ул. „Дунав”

ул. „Максим Горки”

ж.к. „Металург” – ул. „Дико Илиев” и „Димчо Дебелянов”

ж.к. „Дъбника” – ул. „Независимост”

бул. „Европа”, „Околчица” , „България” и  „Славянска”

ж.к. „Сениче” – Надлез КАТ – вдясно.

Другите улици ще бъдат включени в текущия ремонт след подобряването на метеорологичните условия. Има пълен списък на нарушената пътна настилка от дружествата ВиК, Топлофикация и „Рила газ”, на които ще им бъде възложено да ги възстановят. Около 500 кв. м. улична мрежа остават за ремонт с топла смес.

 

По повод зададен въпрос относно съществуването на подписка на ползващите услугата „Столово хранене”, зам.  - кмета г-н Луканов даде разяснения.

„Диетично хранещите се се хранят по схема, т.е. ястията , които им се предлагат са композиция от първо, второ и трето  по определена диета и се приготвят в зависимост от заболяванията на съответния клиент. Наистина не е възможно да се хранят за 1 лв. и те , и близките им.

Не само че не е намалял обема на ползващите услугата, но напротив, около 150 човека от Враца и селата са изявили желание да се възползват от предлаганата услуга на Общинското предприятие ”Социални дейности”. Това недвусмислено показва, че услугата е популярна и се радва на успех.” Г-н Луканов в заключение допълни, че 2/3 от бюджета на ОП „Социални дейности” се финансира от Община Враца . „Ръководството на Община Враца има огромно желание да предоставя тази социална услуга безплатно и при това на по-голям брой ползватели, но засега това е финансовата ни възможност” – заключи г-н Луканов. 

#
# # # #