Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
28.01.2014
Проучват се приоритетите за развитие на Община Враца за периода 2014 – 2020 г.

Община Враца изпълнява проект „Устойчиви и ефективни общински политики”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд съгласно подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №13-13-83/30.10.2013 год. Неговата основна цел е подобряване процеса на разработване, прилагане и мониторинг на общински политики за устойчиво развитие на Община Враца.
С цел формулиране на визията, целите и приоритетите за развитие на община Враца за периода 2014-2020 г. така, че те да съответстват на интересите на всички заинтересовани страни, “Географика” ООД, изпълнител на обществена поръчка с предмет „Разработване на общински план за развитие 2014-2020 г. и въвеждане на правила и методики за мониторинг при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация”, осъществява анкетно проучване. На сайта на Община Враца www.vratza.bg в рубриката “Информация за граждани” са публикувани линкове, чрез които всеки може да изрази своето мнение и да направи конкретни препоръки за бъдещия общински план за развитие.
Разработването на стратегически документи на общината, съобразени с актуалните интереси на местните общности ще допринесе за прилагането на съгласувани и ефективни политики за изпълнение на общи за държавата и за община Враца цели.

#
# # # #