Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
30.01.2014
Покана за обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг

Община Враца е бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” по изпълнението на три договора за безвъзмездна финансова помощ, както следва:
1. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/013 от 23.11.2011 г., Проект „Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика – туризъм без сезони”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, на стойност 5 093 951,63 лева и срок на изпълнение до 18.05.2014 г., наричан Проект 1;
2. Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-11/2011/007 от 31.01.2012 г., Проект „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център” ЕООД град Враца”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, на стойност 6 270 112,10 лева и срок на изпълнение до 11.04.2014 г., наричан Проект 2;
3. Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/041 от 16.02.2012 г., Проект „ИСКРА - Иновативен Социален Комплекс от Резидентни Алтернативи”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, на стойност 2 594 184,60 лева и срок на изпълнение до 16.02.2014 г., наричан Проект 3.
В момента проектите се изпълняват съгласно изменени и одобрени графици по Договорите за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) с ОПРР. За успешното приключване на проектите Община Враца трябва да осигури паричен ресурс за допълнително финансиране, което се налага поради възникване на допълнителни видове работи не предвидени при подаване на проектните предложения. Необходимият паричен ресурс е в размер, които общината не може да осигури с бюджетни средства, поради което е необходимо да потърсим осигуряването на необходимите средства за завършване работата по проектите от Фонда за органите на местно самоуправление „ФЛАГ” ЕАД. Това е институция, създадена от Министерски съвет като инструмент на политика за регионално развитие, точно с цел преодоляване на проблеми с осигуряването на паричен ресурс за общините при финансиране на одобрени проекти в рамките на оперативните програми на ЕС.
След проведените преговори с Фонда, финансовите параметри на дълга за допълнително финансиране са:
1. Описаните по – горе проекти се финансират по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”;
2. Размера на необходимия финансов ресурс по проекти е както следва:
Проект 1: до 80 000 лева;
Проект 2: до 400 000 лева;
Проект 3: до 200 000 лева;
3. Максимален размер на дълга – до 680 000,00 (шестотин и осемдесет хиляди);
4. Валута на дълга – лева.
5. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
6. Условия за погасяване:
6.1. Срок на погасяване – 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
6.2. Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства
7. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,
8. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
9. Погасителна схема – същата ще бъдат изготвена преди подписване на договора, като прогнозната схема е: усвояване до м. Май 2014 г., погашение до м. Май 2019 г.
10. Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг;
11. Влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.
Ежегодно с Постановление на Министерски съвет се определят условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" – ЕАД. Кредитният потенциал на общините и групирането им се определят на базата на интегрална оценка и критерии по методика, определена с Постановлението. Размерът на компенсаторния механизъм за покриване на начислени през 2013 г. лихви и такси по обслужване на дълга на общините към ФЛАГ е до 4 млн. лв., като източник на средствата е държавния бюджет. Степента на компенсиране на общините се определя въз основа на методика за определяне на кредитния потенциал като за основа се използват данните от отчетите за касовото изпълнение на общинските бюджети за периода 2010-2012 г. по три показателя – кредитен пул на един жител (показателен е за размера на общинските приходи на един жител); дял на собствените приходи от всички приходи; отношение на нетния оперативен остатък към всички приходи за местни дейности (формира се като разлика между повтарящите се текущи приходи и разходи). Според интегралната оценка на кредитния потенциал общините се групират в 5 групи - без подпомагане; 50% подпомагане; 70% подпомагане; 80% подпомагане; 90% подпомагане.
За 2012 г., съгласно Постановление № 134 от 29 юни 2012 г. интегралната оценка на Община Враца за периода 2010-2012 г. е 15,98 % на кредитния потенциал и попада в група 2 „б” със степен на подпомагане 80 %. Т.е разходите за лихви и такси по проекти при тази степен на подпомагане (80%) ще се възстановят по бюджета на общината като целеви трансфери след извършване на корекции по централния бюджет и по бюджета на общината по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Място и дата на провеждане на обсъждането:
1. Общественото обсъждане ще се проведе в Концертната зала на Община Враца;
2. Общественото обсъждане ще се проведе на 07.02.2014 г. от 17:00 часа.
При неявяване на минимум 70 лица, общественото обсъждане ще бъде отложено за 11.02.2014 г. и ще се проведе в Концертната зала на Община Враца от 17:00 часа.
Каня местната общност на обществено обсъждане на проекти, за финансирането на които предстои Община Враца да поеме дългосрочен дълг.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ
Кмет на Община Враца

#
# # # #