Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
03.11.2009
ЗАПОВЕД № 1266 / 03.11.2009 година. С цел осигуряване на нормални и безопасни условия за движение на МПС и граждани през настъпващия зимен сезон

З А П О В Е Д

 

№ 1266 / 03.11.2009 година.

 

С цел осигуряване на нормални и безопасни условия за движение на МПС и граждани през настъпващия зимен сезон, които се затрудняват непредвидимо от строително – монтажните работи при разкопаване на улични и тротоарни настилки, включително и вътрешно – квартални пространства за изграждане на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и невъзможността за възстановяването на разкопаните настилки в първоначалния им вид предвид атмосферните условия, на основание чл.44, ал.1, т.т.1, 2 и 8 и чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

НАРЕЖДАМ: 

1. Забранявам строителството /изграждането/ на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, свързано с разкопаването на улични и тротоарни настилки и вътрешно – квартални пространства през периода от 15.11.2009г. до 31.03.2010 година.

2.Започнатите към момента на издаване на заповедта такива обекти да бъдат приключени до 15.11.2009 година.

3.На неспазилите срока по т.2 инвеститори и експлоатационни дружества да бъдат съставени констативни актове по реда на чл.224, ал.2 от Закона за устройство на територията, за нарушение на чл.74, ал.1, т.т.8 и 9 от Закона за устройство на територията и бъде потърсена административно – наказателна отговорност по чл.232, ал.1, т. от същия закон.

4.Изключение от разпоредбата по т.1  се допуска само при повреди и аварии на съществуващи мрежи, за което собственикът или експлоатационното дружество са длъжни незабавно да уведомят общинската администрация, както и за обектите от национално и общинско значение, след изричното ми разрешение за това.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на директора на дирекция „Устройство на територията, строителство и екология” при общинска администрация Враца.

Копие от заповедта да се връчи на експлоатационните дружества по реда на ГПК, на отговорните длъжностни лица от общинската администрация, а на граждани и инвеститори – чрез средствата за масова информация. Екземпляр от същата да се постави на информационното табло на общината.

 

                                                                                   ВрИД КМЕТ:

                                                                                                          Св.Кръстева

#
# # # #