ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №17

от 21. 10 .2004 година

РЕШЕНИЕ № 1 1 1

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински социален комплекс за работа с деца

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И :

Утвърждава Правилник за устройството и дейността на Общински социален комплекс за работа с деца - гр.Враца,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

 

 

П Р А В И Л Н И К

 

 

за устройството и дейността на Общински социален комплекс

за работа с деца – гр.Враца

 

Глава първа

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.1 С този Правилник се урежда устройството и дейността на Общински социален комплекс за работа с деца, който се помещава в сградите и терените на бивши ДЯ № 8 и ЦДГ № 10, съгласно Решение на Общински съвет – Враца.

Чл.2 ( 1 ) Общински социален комплекс за работа с деца е структура с социално предназначение, в която се предлагат социални услуги за деца в риск, деца със специални нужди, младежи напускащи СУПЗ и ДОВДЛРГ, деца активно занимаващи се със спорт и други дейности.

( 2 ) Общински социален комплекс за работа с деца създава целогодишно условия за извършване на социални услуги в съответствие с нормативната база, законодателството на Република България и решенията на Общински съвет – Враца.

Чл.3 ( 1 ) Общински социален комплекс за работа с деца се състой от обособени самостоятелно действащи центрове за социални дейности.

( 2 ) Центровете, лицензираните спортни клубове, търговските држества , НПО и дружества и фондации с нестопанска цел, се настаняват в безвъзмездно предоставени от Община Враца помещения, въз основа на договор, за дългосрочно ползване.

Чл.4 (1) Кандидатите работещи с деца подават писмена молба до Зам.Кмета по “Образование, здравеопазване, култура и СД” на Община Враца, в която мотивирано доказват възможностите си за самофинансиране на дейността, и структурна схема за нейното осъществяване.

( 2 ) Комисия, с Председател - Зам .к мет по “Образование, здравеопазване, култура и социални дейности”, разглежда и оценява кандидатурите, и предлага на Кмета на Община Враца да издаде заповед на определените ползватели , с които ще се сключи договор.

( 3 ) Предложените от Комисията ползватели по ал.2 се утвърждават със Заповед на Кмета на Община Враца и се сключва договор за определяне условията на ползване.

 

Глава втора

 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

 

Чл.5 Ползвателите , определени по реда на чл.4 развиват следните дейности в изпълнение на Общинската стратегия за закрила на детето 2004-2006 год.:

(1) Център за работа с деца в риск :

т.1 превенция на децата с противообществени прояви и намаляване относителния дял на децата с отклоняващо се поведение;

т.2 помощ и подкрепа на деца с асоциално поведение;

т.3 превенция на отпадане от училище деца;

т.4 консултации по закрила на децата и детството;

т.5 психологически консултации и обучение на родители;

т.6 превенция и промоция на здравето на децата;

( 2 ) Център за полицейска закрила :

т.1 създаване условия за провеждане на конкретни мерки по полицейска закрила на деца в случайте когато :

- детето е обект на престъпление;

- има непосредствена опасност за живота или здравето на детето;

- има опастност детето да бъде въвлечено в престъпление;

- детето е изгубено или е в безпомощно състояние;

- детето е оставено без надзор;

т.2 предоставяне условия за занимания на децата по време на осъществяване на полицейската закрила ;

( 3 ) Център за работа с деца със зависимости :

т.1 предпазване и профилактика на деца със зависимости;

т.2 запознаване на обществето с проблемите на децата;

т.3 създаване на Превантивно-информационен център /ПИЦ/ с база данни;

(4) Център за временен подслон за деца напускащи Социално учебно-професионално заведение /СУПЗ/ и Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи /ДОВДЛРГ/ :

т.1 приобщаване на младите хора завършили СУПЗ и ДОВДЛРГ;

т.2 интеграция на младите хора в обществото;

(5) Център за социално обслужване :

т.1 снабдяване на нуждаещите се с помощно-технически средства;

т.2 сервиз и адаптиране на помощно-технически средства;

т.3 обучение за използване на помощно-технически средства;

т.4 социално-правни консултации и социална дейност;

(6) Център за работа с деца със специални нужди :

т.1 грижа за децата със специални нужди;

т.2 реинтеграция на децата със специални нужди в обществото;

т.3 осигуряване на подкрепа на родителите на децата със специални нужди;

т.4 предоставяне на адекватна информация във връзка с проблемите на децата със специални нужди;

(7) Дневен център за работа със скитащи и просещи деца и социална кухня :

т.1 помощ и подкрепа за децата на улицата в случайте когато :

- детето е изгубено или е в безпомощно състояние;

- детето е останало без надзор;

- детето е принудено да проси;

т.2 нетърпимост на обществото към нарушаване на детските права;

т.3 превенция на риска от изоставяна на деца;

(8) Спортни клубове за деца активно занимаващи се със спорт :

т.1 грижа за физическото развитие на децата чрез приобщаване към физическа култура и спорт;

т 2 приобщаване на децата със специални нужди към организирани форми на спорт и спортни занимания.

( 9 ) Други дейности със социална насоченост.

  Глава трета

УПРАВЛЕНИЕ

Координатор

Чл.6 Дейностите в Общинския социален комплекс за работа с деца се съгласуват от координатор, който се назначава от Кмета на Община Враца.

Чл.7 Координатора има следните функции :

т.1 организира оперативно цялостната дейност на Комплекса;

т.2 контролира и съблюдава спазването на Правилника за работа на Комплекса;

т.3 създава условие за развитие на добри взаимоотношения между отделните центрове, персонала, децата и родителите, които посещават Комплекса;

т.4 предлага за настаняване младежи и девойки във временния подслон;

т.5 съгласува дейността на ползвателите ;

 

Съвет

Чл.8 Съвета включва в себе си Координатор и ръководителите на съответните центрове, и се председателства от Координатора.

Чл.9 Съвета взема решения по основни въпроси за дейността на Комплекса.

Чл.10 Съвета изпълнява следните функции :

•  приема Правилник за дейността на Комплекса като цяло;

•  приема Правилник за вътрешния трудов ред и Правилник за безопасни условия на труд, и обучение в центровете на Комплекса;

•  съгласува провеждането на общи дейности между центровете в Комплекса;

Работник стопанисване и поддръжка на базата

 

Чл.11 Работника стопанисване и поддръжка на базата отговаря за :

т.1 отговаря за стопанисването на инвентара в Комплекса и дълготрайните материални активи;

т.2 извършване ремонт и поддръжка на Комплекса;

 

Финансиране

 

Чл.12 Финансирането на Комплекса се извършва както следва :

т.1 центровете за социална дейност се финансират от :

- средства от Републиканския бюджет;

- проекти за външно финансиране;

- национални и международни програми;

- средства от фонд “Социално подпомагане”;

- дарения от местни и чужди физически и юридически лица;

- общински бюджет;

- други източници.

т.2 всички останали ползватели посочени в чл.3, ал.2 се самофинансират;

Глава четвърта 

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

ДЕЦА 

Чл13 Всяко дете, без разлика на пола и етническа принадлежност, има право да ползва услугите на Общински социален комплекс за работа с деца като спазва следните изисквания :

(1) да спазва установения ред и Правилник за работата на съответния център , и на Комплекса като цяло ;

(2) да спазва предписаните от лекарите медикаментозна терапия и процедури или препоръките на ръководителите на съответните центрове ;

(3) да не се внасят в сградата на комплекса хранителни продукти и да се употребяват в условия създаващи притеснения за другите деца ;

(4) да не се внасят лекарствени средства или препарати представляващи опастност за децата без изричното предписание на медицинските лица;

(5) да се отнасят с необходимото уважение и зачитане на достойнството на другите деца , както и към възрастните , които ги подкрепят и подпомагат ;

 

РОДИТЕЛИ

 

Чл.14 Родителите,които придружават децата в Общинския социален комплекс за работа с деца са задължени да спазват Правилника за работата му.

Чл.15 Родителите имат право :

•  да сътрудничат при изпълнение дейностите на съответния център;

•  да бъдат консултирани от специалистите работещи в Комплекса;

 Глава пета 

Задължителна документация

 

Чл.16 Задължителната документация се води в съответствие изискванията на Закона за социално подпомагане; Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и други нормативни документи.

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ Този Правилник е разработен и приет с Решение на Общински съвет – Враца № 111/21.10. 2004 год.