ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №17

от 21. 10 .2004 година

РЕШЕНИЕ № 1 1 4

 

ЗА : Информация за икономическото състояние на дружествата с общинско участие за първо полугодие на 2004 година.

  

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

1.Приема информацията за икономическото състояние на дружествата с общинско участие за първо полугодие на 2004 година за сведение.

 

2.Ликвидатора на “Враца Търговия “ ЕООД да внесе в едномесечен срок в Общински съвет – Враца отчет за дейността си през целия период на ликвидацията и предложение за приключване на ликвидацията на дружеството.

 

3.До 30.11.2004 година управителите на търговски дружества да внесат доклад за състоянието на дружествата в Общинския съвет и бизнес план за дейността на дружеството за 2005 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/