ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №17

от 21. 10 .2004 година

РЕШЕНИЕ № 1 1 5

ЗА : Информация за икономическото състояние на

“БКС – Враца “ ЕООД

 

На основание чл.147 , във връзка с чл.137 от Търговския закон

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И : 

1.На основание чл.16 от Наредбата за съставяне на общинския бюджет заемообразно да бъдат предоставени на “БКС “ ЕООД сумата от 300 хиляди лева от общинския бюджет за изплащане на задължения към Агенцията за държавни вземания за срок до 31.12.2004 година.

2.Дава съгласие за получаване на банков кредит за оборотни нужди на дружеството в размер на 300 хиляди лева.

3.Дава съгласие за ипотекиране на ДМА – база “Механизация и Автотранспорт “ на ул. “Илинден “ и база “Управление “ на ул. “Г.Апостолов “ № 13 в гр.Враца , включени в активите на дружеството във връзка с обезпечението на банковия кредит.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/