ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №17

от 21. 10 .2004 година

РЕШЕНИЕ № 1 1 6

 

ОТНОСНО : Изваждане на недвижим имот включен в активите
на “Обредни дейности” ЕООД- Враца и включване в активите на
недвижим имот – частна общинска собственост

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

  

1. Изважда от активите на Еднолично ООД с фирма “Обредни дейности”- Враца недвижим имот представляващ масивна двуетажна жилищна сграда, подобрения и дворно място, находящ се в дв. пл.№ 1360, кв.1, бул. “ Христо Ботев ” № 55 по плана на гр. Враца на стойност 55 000 лв . , актуван с акт за частна общинска собственост № 597/19.04.2004 год. и включва в активите на дружеството недвижим имот - дворно място от 670 кв.м., масивна едноетажна жилищна сграда на 62 кв.м., който е част от У.П.И. III, кв. 36, ул. Иванчо Цветков № 19 по плана на гр. Враца, собственост на Община Враца, актуван с акт за частна общинска собственост 636/04.06.2004 год . на стойност 41 740 лв.

2. ЕООД “ Обредни дейности” Враца да предприеме необходимите мерки за отписване от счетоводните документи на недвижим имот актуван с АОС № 597/19.04.2004 год. и заприходи недвижим имот актуван с АОС № 636/04.06.2004 год.

3. Промяната на собствеността да се отрази в актовете за общинска собственост.

4. Въз основа на решението на Общинския съвет, ЕООД “ Обредни дейности” Враца да предприеме необходимите мерки пред Окръжен съд Враца за промяна капитала на дружеството.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/