ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №17

от 21. 10 .2004 година

РЕШЕНИЕ № 1 1 7

 

ЗА: Отреждане право на ползване на общински гори,възстановени в землището на с. Чирен . Ползването ще се изразява в добиването на дърва за огрев на основание чл. 57, ал. 9

от Закона за горите и чл. 53, ал. 4 от

Правилника за приложение на закона за горите

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

 

Р Е Ш И :

 

1. Предоставя право на ползване и добиване на дърва за огрев в местността “Церова могила” в отдел 385 б в размер на 150 куб.м пространствен дървен материал за огрев.

2. Добиването на дърва за огрев да бъде възложено на специализирана фирма след провеждането на търг.

3. Таксите за 1 пространствен м 3 дървен материал да бъдат:

•  1,68 лв. за маркиране стоящо

•  0,96 лв. за маркиране лежащо

•  1,00 лв. за издаване на разрешително

•  3,60 лв. тарифа за корен с ДДС.

Таксата тарифа за корен на 1 м 3 в размер на 3,60 лв. да се заплаща на Община Враца.

4. За добиване, събиране и извозване до склад в с. Чирен – кметството, фирмата да получи по 9,00 лв. за 1 куб.м пространствен дървен материал.

5. Цената по себестойност за 1 м 3 пространствен дървен материал – 16 лв.

6. Дървата да бъдат раздадени на жители на с. Чирен без собствена гора по изготвен списък от кмета на селото.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/