ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №17

от 21. 10 .2004 година

РЕШЕНИЕ № 1 1 8

 

ЗА:Замяна на общинска земеделска земя с частна земеделска земя съгласно чл. 36, ал. 1 и 2 от ППЗСПЗЗ

  

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

 

1. Заменя имот № 072005 – собственост на Георги Николов Иванов в размер на 9,009 дка с обща пазарна стойност 5229,72 лв. – категория четвърта, в местността “ Мелювец ” в землището на с. Чирен, община Враца с граници и съседи:

•  имот № 072006 – на н- ци на Тодор Василев Кенов ;

•  имот № 001277 - полски път;

•  имот № 072015 – на н- ци на Петър Йорданов Христов.

с част от имот № 086056 – собственост на Община Враца в размер на 9,009 дка с обща пазарна стойност 4356,75 лв. – категория пета в местността “Под калето” в същото землище, с граници и съседи:

•  имот № 086022 - пасище мера на Никола Иванов;

•  имот № 000366 - овцеферма на Никола Ив. Цеков;

•  имот № 081019 - нива на Ивайло Василев Иванов;

•  имот № 001187 - вътрешна река на МОСВ;

•  имот № 086743 - пасище мера на Община Враца

•  имот № 001012 - полски път на Община Враца

•  имот № 001014 - полски път на Община Враца;

•  имот № 001190 - вътрешна река на МОСВ;

•  имот № 001185 - водоем на МОСВ;

•  имот № 001181 - вътрешна река на МОСВ;

•  имот № 122244 - нива на Община Враца;

•  имот № 122243 - лозе на Община Враца;

•  имот № 122219 - лозе на Община Враца;

•  имот № 000242 - др.селскостопанска територия на Община Враца.

 

2. Възлага на кмета на Община Враца на основание доклада на лицензиран оценител да бъде извършена замяна съгласно § 14 от з акона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, публикувано в ДВ бр. 99/2002 г. Всички такси по прехвърлянето са за сметка на искателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/