ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №17

от 21. 10 .2004 година

РЕШЕНИЕ № 1 1 9

 

ЗА: Замяна на общинска земеделска земя с частна земеделска земя съгласно чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

1. Заменя имот № 039027 - собственост на Валери Савовски в размер от 7,799 дка земеделска земя с обща пазарна стойност – 5264 лв. нива категория трета в местността “ Власатица ”, землище с. Лиляче с 6,792 дка част от имот № 00210- собственост на Община Враца с обща пазарна цена 5264 лв., категория трета пасище мера в същото землище с граници и съседи:

•  имот № 000162 – др. селищ. терит. на неземеделски земи

•  имот № 000151 населено място на с. Лиляче

•  имот № 000176 полски път на община Враца

•  имот № 202001 стопански двор на МЗГАР

•  имот № 129001 нива насл. на Цено Петров Вандов

•  имот № 000214 полски път на Община Враца

2. Възлага на кмета на Община Враца, на основание доклада на лицензиран оценител, да бъде извършена замяна съгласно § 14 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, публикувано в ДВ бр. 99/2002 г.

Всички такси по прехвърлянето са за сметка на искателя.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/