ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №17

от 21. 10 .2004 година

РЕШЕНИЕ № 120

 

За: Продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи незастроени урегулирани поземлени имоти, находящи се в гр.Враца - ж.к." Дъбника ", ж.к." Сениче " и бул."2-ри юни".

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

1.П риема експертни оценки на лицензирани оценители, относно пазарната стойност на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

 

•  УПИ І в кв.154, ж.к." Дъбника ", гр.Враца, представляващ урегулиран поземлени имоти, целия от 2406 .00 м 2 , актуван с акт за частна общинска собственост №668/23.07.2004 г., с пазарна стойност - 49040 .00 лв. ;

•  УПИ VІІІ в кв.124, ж.к." Дъбника ", гр.Враца, представляващ незастроен урегулиран поземлени имоти, целия от 741 .00 м 2 , актуван с акт за частна общинска собственост №682/07.10.2004 г., с пазарна стойност - 20 850 .00 лв. ;

•  УПИ VІІ в кв.124, ж.к." Дъбника ", гр.Враца, представляващ незастроен урегулиран поземлени имоти, целия от 555 .00 м 2 , актуван с акт за частна общинска собственост №683/07.10.2004 г., с пазарна стойност - 15 610 .00 лв. ;

•  УПИ І в кв.114, ж.к." Дъбника ", гр.Враца, представляващ незастроен урегулиран поземлени имоти, целия от 2235 .00 м 2 , актуван с акт за частна общинска собственост №686/08.10.2004 г., с пазарна стойност - 40 552 .00 лв. ;

•  УПИ ІІ в кв.114, ж.к." Дъбника ", гр.Враца, представляващ незастроен урегулиран поземлени имоти, целия от 1806 .00 м 2 , актуван с акт за частна общинска собственост №687/08.10.2004 г., с пазарна стойност - 32 780 .00 лв. ;

•  УПИ ІІІ в кв.114, ж.к." Дъбника ", гр.Враца, представляващ незастроен урегулиран поземлени имоти, целия от 1645 .00 м 2 , актуван с акт за частна общинска собственост №688/08.10.2004 г., с пазарна стойност - 29 847 .00 лв. ;

•  УПИ ІV в кв.114, ж.к." Дъбника ", гр.Враца, представляващ незастроен урегулиран поземлени имоти, целия от 2031 .00 м 2 , актуван с акт за частна общинска собственост №689/08.10.2004 г., с пазарна стойност - 36 863 .00 лв. ;

•  УПИ ІV в кв.108, ж.к." Сениче ", гр.Враца, представляващ незастроен урегулиран поземлени имоти, целия от 979 .00 м 2 , актуван с акт за частна общинска собственост №691/08.10.2004 г., с пазарна стойност - 19 304 .00 лв. ;

•  УПИ V в кв.108, ж.к." Сениче ", гр.Враца, представляващ незастроен урегулиран поземлени имоти, целия от 856 .00 м 2 , актуван с акт за частна общинска собственост №692/08.10.2004 г., с пазарна стойност - 16 903 .00 лв. ;

•  УПИ V в кв.131, ж.к." Дъбника ", гр.Враца, представляващ незастроен урегулиран поземлени имоти, целия от 3465 .00 м 2 , актуван с акт за частна общинска собственост №697/11.10.2004 г., с пазарна стойност - 63 500 .00 лв. ;

•  УПИ ІV в кв.158, ж.к." Сениче ", гр.Враца, представляващ незастроен урегулиран поземлени имоти, целия от 3666 .00 м 2 , актуван с акт за частна общинска собственост №699/11.10.2004 г., с пазарна стойност - 66 300 .00 лв. ;

•  УПИ ХV- 797 в кв.276, бул."2-ри юни", гр.Враца, представляващ незастроен урегулиран поземлени имоти, целия от 582 .00 м 2 , актуван с акт за частна общинска собственост №675/05.10.2004 г., с пазарна стойност - 22 436 .00 лв. ;

•  УПИ ХІ V- 801 в кв.276, бул."2-ри юни", гр.Враца, представляващ незастроен урегулиран поземлени имоти, целия от 560 .00 м 2 , актуван с акт за частна общинска собственост №676/05.10.2004 г., с пазарна стойност - 21 588 .00 лв. ;

•  УПИ І V- 817 в кв.307, бул."2-ри юни",гр.Враца, представляващ незастроен урегулиран поземлени имоти, целия от 546 .00 м 2 , актуван с акт за частна общинска собственост №679/05.10.2004 г., с пазарна стойност - 21 594 .00 лв. ;

•  УПИ ІІ- 813 в кв.306, бул."2-ри юни",гр.Враца, представляващ незастроен урегулиран поземлени имоти, целия от 707 .00 м 2 , актуван с акт за частна общинска собственост №680/05.10.2004 г., с пазарна стойност - 26 102 .00 лв. ;

•  УПИ ІІ- 883 в кв.308, бул."2-ри юни",гр.Враца, представляващ незастроен урегулиран поземлени имоти, целия от 628 .00 м 2 , актуван с акт за частна общинска собственост №681/05.10.2004 г., с пазарна стойност - 24 367 .00 лв. ;

2.На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.54 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - възлага на Кмета на Община-Враца да извърши продажба на имотите по т.1 след провеждане на търг. Упълномощава Кмета на Общината да определи начална тръжна цена на същите обекти , която не може да бъде по – ниска от стойностите им по т.1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/