ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №17

от 21. 10 .2004 година

РЕШЕНИЕ № 121

 

ЗА : Позицията на Общински съвет – Враца във връзка със становището на Областния управител по казуса ЕООД “ Спортни имоти “ – Враца

 

 

На основание чл.70 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца и Решение № 107 , Протокол № 15 от 03.09.2004 година на Общински съвет – Враца,

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 1.Потвърждава позицията на Общински съвет – Враца във връзка със становището на Областния управител по казуса ЕООД “Спортни имоти “ – Враца.

2.Потвърждава позицията си за деактуване на спортните имоти , включени в АДС № 893/ 2003 година от държавна в публична общинска собственост.

3.Дава съгласие Общинския съвет – Враца да встъпи като трета страна – помагач в спора за обявяване на “Спортни имоти “ЕООД – Враца като недействително, по гражданско дело № 750 / 2004 година по описа на ВОС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/