ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №17

от 21. 10 .2004 година

РЕШЕНИЕ № 122

 

ЗА: Членство на Община Враца в Асоциация на общините

от Западна Стара планина “Хемус-Запад”

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

 

Р Е Ш И :

 

1. Дава съгласие за членство на община Враца в Асоциацията на общините от Западна Стара планина “Хемус-Запад” и упълномощава кмета на общината инж. Войслав Бубев да подпише необходимите учредителни документи.

 

2. Избира за делегат на Община Враца в Асоциацията на общините от Западна Стара планина “Хемус-Запад” инж. Войслав Киров Бубев – кмет на Община Враца и заместник-делегат – Славей Милетиев Григоров – председател на Общински съвет Враца.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/