ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №17

от 21. 10 .2004 година

РЕШЕНИЕ № 125

 

ЗА: Проблемите за отоплителен сезон 2004/2005 г. на обекти, финансирани от Община Враца и утвърждаване на Споразумителен протокол от 05.10.2004 г.

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

 

Р Е Ш И :

 

Приема внесената информация и утвърждава подписания Споразумителен протокол от 05.10.2004 г. между “Топлофикация-Враца” ЕАД и Община Враца.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/