ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №17

от 21. 10 .2004 година

РЕШЕНИЕ № 126

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

1.Задължава Зам.-Кмета на Община Враца по образование, здравеопазване, култура и социални дейности на следващото заседание на Общинския съвет да внесе информация във връзка с прекратените трудови правоотношения с уволнените служители от “Информационен център “ ЕАД – Враца.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/