ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №1 8

от 26.11.2004 година

РЕШЕНИЕ № 127

 

ЗА :Закриване на Дневен дом за деца и младежи с умствена изостаналост от 3 до 18 г.”Зорница “ и разкриване на Дневен център за деца и възрастни с увреждания от 3 до 35 години “Зорница “ – Враца , ж.к. “ Сениче ” и актуализиране на щатния персонал

 

На основание чл.36 , ал.2 , т.5 и чл.36 /а/ , ал.2 , т.1 от Правилника за приложение на Закона за социалното подпомагане /ППЗСП/

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

1.Закрива Дневен дом за деца и младежи с умствена изостаналост от 3 до 18 години “Зорница” , ж.к.” Сениче ” , считано от 01.01.2005 година.

2.Открива Дневен център за деца и възрастни с увреждания от 3 до 35 години “Зорница” Враца , ж.к.” Сениче ” с капацитет 50 места,считано от 01(01.2005 година.

3.Увеличава числеността на персонала на Центъра с 6 щатни бройки в това число 1 психолог и 1 тифлопедагог ,2бр. трудотерапевти , 1 бр. санитар,1 бр.шофьор той и майстор поддръжкатой и огняр ,като общия брой на персонала стане 20, считано от 01.01.2005 година.

4.Средствата за работна заплата на новите шест щатни длъжности /22189,10 лева/ да се осигурят към бюджета на Общината за 2005 година като субсидирана държавна дейност.

5.Трудовите правоотношения с персонала преминават от закрития дом към новосъздадения център при условията на чл.123 от КТ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/