ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №1 8

от 26.11.2004 година

РЕШЕНИЕ № 128

 

За : Създаване на Обществен съвет по социално подпомагане

 

На основание чл . 35 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

1.Създава Обществен съвет по социално подпомагане към Общината, състоящ се от 9 човека.

2.Приема Обществения състав по социално подпомагане в състав:

1.Елена Ребърковска – общински съветник

2.Тони Петров – Директор на Специализирано общинско звено за социални услуги – Враца.

3.Нели Ангелова – Директор на Дневен център за деца и възрастни с увреждания “Зорница” – Враца.

4. Лили Каменова – Началник – отдел “Пенсии”-Дирекция “Социално осигуряване”.

5. Зоя Манчева – общински съветник.

6.Борислав Банчев – общински съветник.

7. Цецко Чакалски – Председател на синдикален регионалния съюз КТ”Подкрепа”.

8. Харалампи Петров – Председател на регионален и общински синдикат на КНСБ- Враца.

9.Васил Цеков – Председател на Съюза на инвалидите – Враца.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/