ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №1 8

от 26.11.2004 година

РЕШЕНИЕ № 129

 

ЗА : Състоянието и развитието на
“Информационен център – Враца “ЕАД

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

Създава временна комисия към Общинския съвет в състав от 7 членове :

1.Огнян Пищиков – Председател

2.Йордан Тошев – общински съветник

3.Владимир Михайлов- общински съветник

4.Румен Петков – общински съветник

5.Николай Нинов – общински съветник

6.Кирил Кирков – общински съветник

7. Въло Иванов – общински съветник ,

която в срок до 10.12.2004 година да изработи оздравителна програма и внесе в Общинския съвет – Враца през втората половина на м.декември 2004 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/