ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №1 8

от 26.11.2004 година

РЕШЕНИЕ № 130

ОТНОСНО : Отпускане на средства от общински фонд “Приватизация”

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

1.Дава съгласие за предоставяне на 20 000 лева от общински фонд “Приватизация” за закупуване на компютри за библиотека “Христо Ботев” – Враца, подмяна и оптимизиране на осветлението в читалнята на библиотеката ,както и поставяне на подходящо осветление във фоайето на Градска концертна зала.

2.За изразходваните средства задължава вносителя на докладната записка – г-н В. Марински – Зам.-Кмет на Община Враца , до края на 2004 година във Заседание на Общинския съвет да внесе отчет за изразходваните средства по направления.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/