ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №1 8

от 26.11.2004 година

РЕШЕНИЕ № 131

 

ЗА: Кандидатстване на Община Враца за финансиране на

Проект за допълнително водоснабдяване и рехабилитация

на водопроводната мрежа в Туристически комплекс “ Леденика ”

в Природен парк Врачански балкан .

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

 

Р Е Ш И :

 

1. Дава съгласие Община Враца да кандидатства с Проект за допълнително водоснабдяване и рехабилитация на водопроводната мрежа в Туристически комплекс “ Леденика ” в Природен парк Врачански балкан . Проектът е по програма ФАР – Икономическо и социално сближаване към МРРБ BG 2003 – 004 – 937.11.02 – “ Подобряване на водоснабдяването в райони с потенциал за развитие на туризма ”.

 2. Дава съгласие за преминаване на водопровода през горски имоти собственост на Община Враца .

3. Определя финансово съучастие на Общината в реализиране на проекта в размер на 10% от общата стойност на проекта .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/