ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №1 8

от 26.11.2004 година

РЕШЕНИЕ № 132

ЗА: Приемане поименен списък - предложение за ремонт на пътищата от Общинската пътна мрежа

( IV - то -класни пътища) през 2005 г.

   

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

 

Р Е Ш И :

 

 

Приема поименен списък - предложение за ремонт от Общинската пътна мрежа през 2005 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

 

П О И М Е Н Е Н С П И С Ъ К

 

на обекти от Общинската пътна мрежа за текущ ремонт (изкърпване)

през 2005 г.

 

 

1. Път IV- 10103

(Враца - Криводол) - Кулата - Нефела

от км 0+000 до км 4+250 28 000 лв.

 

2. Път IV -10106

(Враца - Криводол) - Лиляче - (Враца - Борован )

от км 0+000 до км 1+500 80 000 лв.

 

3. Път IV- 10107

(Враца – Криводол) – Власатица – Бели извор – (І-1)

от км 0+000 до км 7+700 56 000 лв.

 

•  Път IV- 10109

(Бели извор - Власатица ) – Краводер – ( Пудрия – Ботуня)

от км 0+000 до км 4+400 20 000 лв.

 

5. Път IV- 10315

( Върбешница - Враца) - Косталево

от км 0+000 до км 2+450 12 000 лв.

 

6. Път IV- 11614

(Горно Пещене - Враца) - Веслец

от км 0+000 до км 4+440 28 000 лв.

 

7. Път IV- 13013

( Девене - Лесура ) – Три кладенци – ( Лесура – Галатин )

от км 0+000 до км 2+900 15 000 лв.

 

•  Път IV- 15006

(Враца – Борован ) – Голямо Пещене - Соколаре

от км 0+000 до км 7+700 56 000 лв.

 

9. Път IV- 15012

(Враца - Борован ) – Баница – Мало Пещене

от км 0+000 до км 0+200

от км 0+200 до км 3+500

от км 3+500 до км 5+500 32 000 лв.

 

10. Път IV -15014

(Враца - Борован ) - Оходен

от км 0+000 до км 3+050 25 000 лв.

 

11. Път IV- 16212

(Враца – пещера Леденика ) – Згориград

от км 0+000 до км 1+500 8 000 лв.

 

12. Път IV- 13012

(Криводол - Борован ) – Девене – Чирен – (Враца – Борован )

от км 0+000 до км 17+550 125 000 лв.

 

13. Път IV- 10319

(Горна Кремена - Върбешница ) – ( Тишевица – Горно Пещене )

от км 0+000 до км 2+300 10 000 лв.

 

14. Път IV- 16006

( Ребърково – Своге) – Люти брод - Челопек

от км 0+000 до км 4+515 16 000 лв.

 

15. Път IV- 16216

(Долна Бяла Речка – Стояново ) - Лютаджик

от км 0+000 до км 1+400 25 000 лв.

Общо: 536 000 лв.