ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №1 8

от 26.11.2004 година

РЕШЕНИЕ № 133

 

За: Промяна на плана за капиталови разходи на

Община Враца за 2004 год . в раздел І –

Целева субсидия

 

На основание чл . 18 от Закона за общинските бюджети

 

О б щ и н с к и я т с ъ в е т

 

Р е ш и :

 

Приема промяната на капиталовите разходи на Община Враца за 2004 година в раздел І – Целева субсидия съгласно Приложение № 1.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

 

Приложение 1

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Промяна на плана за капиталови разходи на

Община Враца за 2004 год. в раздел І –

Целева субсидия

Капиталови разходи по обекти

Било

Става

 

І.

 

Целева субсидия

210 000

245 815

 

1.

 

Държавни дейности

130 400

166 215

1.1.

Делово участие “ Красива България ” – учебни заведения

65 000

65 000

1.2.

Основен ремонт диспансер за белодробни заболявания

49 235

49 235

1.3.

Основен ремонт Читалище с. Мраморен

5 165

5 165

1.4.

Компютри за читалища 9 бр .

11 000

11 000

1.5.

Основен ремонт СОУ “ Отец Паисий ”

-

11 175

1.6.

Основен ремонт СОУ “К. Тричков ”

-

24 640

2.

Общински дейности

79 600

79 600

2.1.

Мост с. Згориград

12 000

12 000

2.2.

Мост с. Веслец

5 300

5 300

2.3.

Трафопост “ Вестител ”

9 000

9 000

2.4.

Компютри общинска администрация

4 300

4 300

2.5.

Цифрови фотоапарати “ Екология ” и “ Строителство ”

1 200

1 200

2.6.

Пътна връзка ЖК “ Дъбника ”

17 000

17 000

2.7.

Основен ремонт улица в ЖК “ Дъбника ”

30 800

-

2.8.

Реконструкция улично о светление

-

30 800