ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №1 8

от 26.11.2004 година

РЕШЕНИЕ № 134

 

ЗА : Администрирането на такса “битови отпадъци” от органите на данъчна администрация

   

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

 

На основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,във връзка с чл.9а,ал.2 от Закона за местните данъци и такси,

 

Р Е Ш И :

 

Утвърждава споразумение по чл.9а,ал.2 от ЗМДТ за възлагане администрирането на таксата битови отпадъци от данъчната администрация ,представлявана от Николай Попов – Главен данъчен директор и Лилия Иванова – Началник на отдел ФС в ГДД – София и възлага на Кмета на Община Враца да го подпише.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/