ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №1 8

от 26.11.2004 година

РЕШЕНИЕ № 135

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца – Глава Втора, Раздел I , Такса за битови отпадъци

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

 

Р Е Ш И:

Приема следните изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца в Глава Втора, Раздел I , Такса за битови отпадъци:

1. Текстът на чл. 14 става ал. 1 и се създават две нови алинеи със следния текст:

Чл. 14 (2) Основа за определяне на таксата за битови отпадъци за услугите по събирането, извозването и обезвреждането им в депа или в други съоръжения е количеството на битовите отпадъци, а за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – данъчната оценка или отчетната стойност на недвижимите имоти.

(3) Когато не може да се определи количеството на битовите отпадъци за всеки отделен имот, основа за определяне на таксата е данъчната оценка или отчетната стойност на недвижимия имот.

2. Създава се нов член 14а със следния текст:

Чл. 14а (1) Размерът на таксата за битови отпадъци се определя в левове според количеството на битовите отпадъци и пропорционално в промил върху данъчната оценка или отчетната стойност на недвижимите имоти за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и се конкретизира всяка година с План – сметката на необходимите разходи по чл.66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.

(2) При определяне размера на частта от таксата според количеството на битовите отпадъци, се включват разходите за:

- осигуряване на съдове за битовите отпадъци – контейнери, кофи и др.,

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или другите съоръжения за обезвреждането им;

•  проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата или другите съоръжения за обезвреждането на битови отпадъци;

3. Създава се нов член 14б със следния текст:

Чл. 14б (1) Когато част от таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл.16 подават декларация в Общинска администрация Враца /или в ТДД – Враца, Данъчно подразделение “Местни данъци и такси”-Враца/ до 30 ноември на предходната година, а за придобитите през годината имоти, в 30-дневен срок от датата на придобиването им.

(2) В декларацията се посочват видът и броят на съдовете за битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената от Общинския съвет честота за извозване на битовите отпадъци.

(3) Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната такса върху данъчната оценка на имота в определения от Общинския съвет размер.

4. Текстът на чл. 15 се изменя както следва:

Чл. 15. За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране, извозване на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци.

5. Създава се нов член 15а със следния текст:

•  Не се събира такса за:

•  сметосъбиране и сметоизвозване , когато услугата не се предоставя от общината;

•  поддържане чистотата на териториите за обществено ползване-когато услугата не се предоставя от общината;

•  обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.

•  Освобождават се от такса:

•  имотите публична общинска собственост;

•  читалищата;

•  парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

•  сградите – паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;

(3) За имоти, които няма да се ползват през цялата година, се заплаща само частта от таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване с 50% намаление.

(4) Собственици или ползватели на имоти по чл.15а, ал. 3, подават декларация в Общинска администрация Враца /или в ТДД – Враца, Данъчно подразделение “Местни данъци и такси”-Враца/ до 30 декември на предходната година.

6. Създава се нов член 15б със следния текст:

•  Определените по чл.14а такси се намаляват при участие в системата за разделно събиране и сортиране на битови отпадъци по Решение на Общинския съвет.

•  Лицата по ал.1 подават декларация в Общинска администрация Враца /или в ТДД – Враца, Данъчно подразделение “Местни данъци и такси”-Враца/ до 30 септември на предходната година.

7 . Създава се § 4 към Допълнителните разпоредби със следния текст:

§ 4 . “Количество битови отпадъци” е количеството, приравнено на: обема на съдовете за битови отпадъци, предоставени от общината, умножени по броя на обслужване за една календарна година, съобразно обявената от Общинския съвет честота на извозване.

 8. Отменя текста на параграф седми /§ 7/ от Преходните и заключителни разпоредби и приема нов текст:

 § 7. Алинея (2) на чл. 14 за жилищни и вилни имоти на граждани и фирми влиза в сила от 01.01.2006 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/