ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №1 8

от 26.11.2004 година

РЕШЕНИЕ № 136

 

 

ОТНОСНО : Приемане на докладите за самооценка на общинските здравни заведения, съгласно Наредба № 13 от 30.07.2003 година на Министерството на здравеопазването

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

1.Приема докладите за самооценка на общинските здравни заведения:

- “Диагностично – консултативен център” – Враца – ЕООД

- “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” – Враца – ЕООД

-“Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар” -Враца – ЕООД

- “Областен диспансер за психични заболявания със стационар”Враца – ЕООД.

2.Възлага на управителите на посочените лечебни заведения да предприемат необходимите действия в съответствие с Наредба № 13 от 30.07.2003 година за провеждане на акредитационна процедура.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/