ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №1 8

от 26.11.2004 година

РЕШЕНИЕ № 13 7

  

ОТНОСНО : Информация от инж. Войслав Бубев – Кмет на Община Враца за посещението на делегация в побратимения гр. Крайова Република Румъния в периода 26-27.10.2004 година във връзка със Заповед за командировка № 4437/ 20.10.2004 година

 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

 

1.Приема за сведение информацията от инж. Войслав Бубев – Кмет на Община Враца за посещението на делегация в побратимения гр. Крайова Република Румъния в периода 26-27.10.2004 година във връзка със Заповед за командировка № 4437/ 20.10.2004 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/