ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №1 8

от 26.11.2004 година

РЕШЕНИЕ № 138

 

ЗА: Упълномощаване на представител на Общинския съвет по гражданско дело № 750 / 2004 година

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

В изпълнение на Решение № 121/21.10.2004 година на Общински съвет – Враца упълномощава г- жа Милена Вутова и г-н Илия Латов да представляват Общинския съвет – Враца в съдебно заседание по гражданско дело № 750/ 2004 година по описа на ВОС като трета страна по спора между Областна администрация – Враца и “Спортни имоти “ЕООД – Враца.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/