ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №1 8

от 26.11.2004 година

РЕШЕНИЕ № 139

 

ЗА :Отпускане на персонална пенсия на Моника Малинова Янева –гр.Враца , ул.”Екзарх Йосиф”№ 67 , вх.А ап.2

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

Предлага на Министерския съвет на Република България в изпълнение на правомощията им,съгласно Кодекса за социалното осигуряване и решение на Общинския съвет – Враца да извърши действие по отпускане на персонална пенсия на непълнолетната Моника Малинова Янева – ЕГН 9702271894 , гр.Враца , ул.”Екзарх Йосиф” №67 , вх..А , ап.2.

Това е единствената възможност за създаване на нормални условия за живот и развитие на детето.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/