ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №1 8

от 26.11.2004 година

РЕШЕНИЕ № 140

 

ЗА :Опрощаване на държавно вземане на Красимир Любенов Георгиев – гр.Враца , жк “Младост”бл.11,вх.В,ап.96

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

След като обсъди постъпилата молба от Красимир Любенов Георгиев- гр.Враца , жк “Младост”бл.11,вх.В,ап.96 , ДАВА съгласие за опрощаване на посоченото задължение,водим от следното :

- Тежко материално състояние на семейството на г-н Любенов.

- През 2003 година претърпява две операции, които не му позволяват да полага допълнителен труд.

- Съпругата му страда от хипертонична болест ,безработна и грижеща се за сина им инвалид- първо група без чужда помощ.

- Семейството живее под социалния минимум за страната със сумата от 108 лева месечно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/