ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №1 8

от 26.11.2004 година

РЕШЕНИЕ № 141

 

ЗА : Опрощаване на държавно вземане на Виолета Матеева Ангелова, гр.Враца ул.”Ген. Леонов “ № 74, вх.Б ап.15

   

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

След като обсъди изпратената от Администрацията на Президента преписка № 94-02 /510 от 12.07.2004 година на Виолета Матеева Ангелова гр.Враца ул.”Ген. Леонов “ № 74, вх.Б ап.15 за опрощаване на задължения към бюджета и други институции –“Топлофикация” – Враца и “ ВиК “-Враца в общ размер 880 лева ,от които 100,24 лева на ТДД- Враца , реши :

Приема за основателни мотивите на г- жа Матеева – тежко материално състояние.Същата е вдовица , не работи, има двама редовни студенти с наследствена пенсия от 47 лева , крайно недостатъчна за издръжката им и в изпълнение на чл.22,ал.2 от ЗМСМА дава мнение ,че дължимата сума към ТДД – Враца следва да бъде опростена ,имайки впредвид и мотивираното становище на Дирекцията.

Другите задължения не са в компетенцията на Общински съвет – Враца и следва да се решават от други органи и институции.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/