ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №19

от 23.12.2004 година

РЕШЕНИЕ № 143

 

ЗА : Откриване процедура за изготвяне на ЧИПУП кв.124 и кв.67 циркова площадка по плана на гр.Враца и обособяване на самостоятелни урегулирани поземлени имоти.

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

 1.Изменя Решение № 96 / 29.07.2004 година от Протокол № 14 на Общински съвет – Враца като изважда от списъка на временни пазарни площадки пазар “Суми “ на площад “Македония”.

2.Възлага на Кмета на Община Враца да предприеме необходимите законови действия, за осигуряване на условия за реализация на търговски обекти , съгласно градоустройствения план на гр.Враца за кв.124 и кв.67.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/