ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №19

от 23.12.2004 година

РЕШЕНИЕ № 144

 

ЗА: Изменение на бюджета на Община Враца за 2004 год.

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

В изпълнение на чл. 18 от Закона за общинските бюджети във връзка с чл. 3, ал. 1 от ПМС № 328/08.12.2004 г., чл. 13, ал. 3 от ЗДБРБ

Р Е Ш И :

•  Увеличава приходната част на бюджета

Общински приходи с 2 358 724 лв.

в т.ч.

1.1. § 31-12 – Обща изравнителна субсидия

от ЦБ за общини (+) 1 878 724

1.2. § 2707 – Такса битови отпадъци 480 000

2. Увеличава разходната част на бюджета, както следва:

2.1. За местни дейности, както са отразени в колона № 7 на приложение № 1 към докладната записка 1 844 265 лв.

2.2. Дейност 423 “Чистота” § 10 147 030 лв.

Дейност 898 “Други дейности по икономиката” § 10 332 970 лв.

2.3. Дейност 425 – “Диспансер за психични

заболявания” – дофинансиране

§ 4302 – за осъществяване на здравна дейност и

медицинска помощ 34 459 лв.

 

ВСИЧКО: 2 358 724 лв.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/