ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №19

от 23.12.2004 година

РЕШЕНИЕ № 145

 

ОТНОСНО : Приемане План – сметка на необходимите разходи по чл.66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и определяне размера на таксата за битови отпадъци за Община Враца през 2005 г.

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

•  Приема План – сметка на необходимите разходи по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ ) за Община Враца през 2005 г.

•  Определя размера на таксата за битови отпадъци през 2005 г., конкретизиран по населени места и дейности в План – сметката на необходимите разходи по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ ) за Община Враца през 2005 г. - (Приложение 1).

3. Определя таксата за битови отпадъци през 2005 г. за нежилищните имоти на гражданите и на предприятията в първа, втора и трета строителна зона на гр. Враца, при условията на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ и чл.14, ал. 3 от Общинската наредба по чл. 9 от ЗМДТ– пропорционално върху данъчната оценка на имота в размер на 13.00 ‰

в това число:

- сметосъбиране и сметоизвозване 5.58‰

•  обезвреждане на битовите опадъци

в депа 1.62 ‰

•  чистота на териториите за обществено

ползване 5.80 ‰

4. Определя таксата за битови отпадъци през 2005 г. на физическите лица, включени в системата за разделно събиране на битови отпадъци пропорционално върху данъчната оценка на имота в размер на 1.56‰

5. Определя таксата за битови отпадъци през 2005 на юридическите лица, включени в системата за разделно събиране на битови отпадъци пропорционално върху данъчната оценка на имота в размер на 5,80 ‰

6. Освобождава изцяло имотите, намиращи се във Врачанските лозя от такса битови отпадъци – не се извършват услугите по чл. 71, т. 1, 2 и 3 от ЗМДТ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

 

Приложение 1

 

П Л А Н – С М Е Т К А

на необходимите разходи по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ ) за Община Враца през 2005 г.

 

I . Приход лева

1. Наличност на 1.01.2004г. от такса битови отпадъци -

2. По & 17 – 7 “ Такса битови отпадъци “ 1 763 000

общо : 1 763 000

 

II . Разход лева

 

А. За гр. Враца, 1 560 619

относителен дял в %: 88,52 %

за жилищни имоти-относителен дял в ‰: 3,50 ‰

за нежилищни имоти-относителен дял в ‰: 13,00 ‰

Включително :

•  За осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци ,

транспортна техника и извозването им до Регионалното депо

за обезвреждане , 665 416

относителен дял в %: 42,90 %

за жилищни имоти-относителен дял в ‰: 1,50 ‰

за нежилищни имоти-относителен дял в ‰: 5,58 ‰

В т. ч.:

1. За закупуване на кофи тип “ мева “ с обем 0.11 м. куб. –

460 бр. х 45лв./бр. - 20 700

( за гр. Враца, кварталите Бистрец и Кулата )

2. За транспортиране на битови отпадъци в 4- кубикови контейнери

(24 422 м. куб. х 4.14 лв. /м.куб.) 101 107

3. За транспортиране на битови отпадъци в кофи тип” мева ”с обем 0.11

( 8 395 м. куб. х 6.65лв./ м. куб.) 55 827

4. За транспортиране на битови отпадъци в контейнери тип”бобър”

( 25 186 м. куб. х 6.62 лв./ м. куб.), 166 731

5. За транспортиране на битови отпадъци с бордова кола – от локални

сметища и около контейнери

( 3 652 м. куб. х 9.50 лв./ м. куб.) 34 694

•  За събиране на битови отпадъци ръчно – от локални

сметища и около контейнери

( 1 781 ч./ д.х 22.66 лв ./ ч./д. 40 357

•  Друга техника за събиране и транспортиране на битови отпадъци

– фадрома , кран , камаз и др . от ЕООД”БКС” и “ДЗ” ООД 154 000

8. Изплащане безлихвен кредит към МОСВ 96 000

•  За проучване , изграждане , поддържане , експлоатация ,

закриване и мониторинг на общинските депа за отпадъци , 194 000

относителен дял в %: 12,43%

за жилищни имоти-относителен дял в ‰: 0,44 ‰

за нежилищни имоти-относителен дял в ‰: 1,62 ‰

В т. ч . :

1. Поддържане и експлоатация на Регионалното депо за ТБО по

действителни разходи ,

13 690 т.х 13 ,44 лв ./т. 184 000

2. Мониторинг на Регионалното депо за битови отпадъци – Наредба №13

( ДВ бр . 152 / 98 г. ) 10 000

 

•  За почистване на уличните платна , площадите , алеите , парковите

и другите територии , предназначени за обществено ползване , 697 203

 

относителен дял : 44,67%

за жилищни имоти-относителен дял в ‰: 1,56 ‰

за нежилищни имоти-относителен дял в ‰: 5,80 ‰

В т.ч .:

1. Ръчно почистване на улици , тротоари , площади и пешеходни зони ,

( 21 900 дка / год . х 7.69 лв./дка ) , 168 411

2. Механизирано почистване с автометачка на улични платна

( 9 600 дка / год . х 2.46 лв . / дка ) 23 616

3. За извозване на битови отпадъци от градински кошчета с

Газ – 53 ( 1 560 м. куб. / г. х 16.86 лв./ м. куб. ) 26 302

4. За почистване на други територии за обществено ползване –

алеи, паркове, вътрешно-квартални пространства и др. 120 634

5. За измиване на уличната мрежа, тротоарите и площадите

1100 дка х 78.40 лв./дка 86 240

6. За снегопочистване на уличните платна, площадите и алеите за

обществено ползване- механизирано със собствена и наета техника

от ЕООД “ БКС “ Враца 232 000

в т.ч.материали 80 000

7. Ръчно събиране на битови отпадъци от “ДЗ “ ООД- Враца по договор с

Община Враца 40 000

Общо за гр. Враца: 1 560 619

•  Единични цени на съдове при еднократно транспортиране до

Регионалното депо за обезвреждане на ТБО

 

•  Контейнер с обем 4 м. куб . 110

•  Контейнер тип “ бобър “ с обем 1.1 м. куб . 28

•  кофа тип “ мева “ с обем 0.11 м. куб . 3

 

Б. За селата от Община Враца 202 381

 

относителен дял в %: 11,48 %

за жилищни имоти-относителен дял в ‰: 3,50 ‰

за нежилищни имоти-относителен дял в ‰: 13,00 ‰

Включително :

 

I. За осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци ,

транспортна техника и извозването им до Регионалното депо

за обезвреждане , 97 475

 

относителен дял в %: 48,17 %

за жилищни имоти-относителен дял в ‰: 1,68 ‰

за нежилищни имоти-относителен дял в ‰: 6,26 ‰

 

В т. ч. :

1. За закупуване на съдове за съхранение на битови отпадъци, в т. ч.: 1 800

- За кофи тип “ мева “ с обем 0.11 м. куб.

(за с. Челопек – 10 бр. х 45 лв./ бр.) 450

(за с. Паволче – 10 бр. х 45 лв./бр.) 450

(за с. Згориград – 20 бр. х 45 лв./ бр ) 900

2. За транспортиране на битови отпадъци в кофи тип” мева ”с обем 0.11 9 887

В т. ч.:

- За с. Згориград – 528 м. куб./г. х 6.65 лв./м.куб. 3 511

- За с. Паволче – 432 м. куб./ г. х 6.65лв./м.куб. 2 872

- За с. Челопек – 527м. куб./ г. х 6.65 лв./м.куб. 3 504

•  За транспортиране на битови отпадъци в 4-кубикови контейнери , 6 727

В т. ч.

- За с . Згориград – 1 337 м. куб ./г. х 4.14 лв./м.куб . 5 535

- За с. Паволче – 288 м. куб ./ г. х 4.14 лв./м.куб . 1 192

•  За транспортиране на битови отпадъци в контейнери тип “ бобър ”, 79 061

В т. ч.

- за с. Баница – 1440 м. куб ./ г. х 6.62 лв ./м. куб . 9 533

- за с. Бели извор – 720 м. куб ./ г. х 6.62 лв ./м. куб . 4 766

- за с. Лютаджик – 168 м. куб ./ г. х 6.62 лв ./м. куб . 1 112

- за с. Власатица – 360 м. куб ./ г. х 6.62 лв ./м. куб . 2 383

- за с. Нефела – 456 м. куб ./ г. х 6.62 лв./м.куб . 3 018

- за с. Мало Пещене - 67 м. куб ./ г. х 6.62 лв ./м. куб . 444

- за с. Оходен – 240 м. куб ./ г. х 6.62 лв ./м. куб . 1 589

- за с. Голямо Пещене 504м. куб ./ г. х 6.62 лв ./м. куб . 3 336

- за с. Мраморен 1203 м. куб ./ г. х 6.62 лв ./м. куб . 7 963

- за с. Вировско 336 м. куб ./ г. х 6.62 лв ./м. куб . 2 224

- за с. Тишевица 580 м. куб ./ г. х 6.62 лв ./м. куб . 3 840

- за с. Горно Пещене 411м. куб ./ г. х 6.62 лв ./м. куб . 2 721

- за с. Веслец 144 м. куб ./ г. х 6.62 лв ./м. куб . 953

- за с. Три кладенци 903 м. куб ./ г. х 6.62 лв ./м. куб . 5 978

- за с. Девене 1203 м. куб ./ г. х 6.62 лв ./м. куб . 7 964

- за с. Чирен 816 м. куб ./ г. х 6.62 лв ./м. куб . 5 402

- за с. Лиляче 1594 м. куб ./ г. х 6.62 лв ./м. куб . 10 559

- за с. Косталево 797 м. куб ./ г. х 6.62 лв ./м. куб . 5 276

II. За проучване , изграждане , поддържане , експлоатация , закриване

и мониторинг на общинските депа за отпадъци 62 906

 

относителен дял в %: 31,08%

за жилищни имоти-относителен дял в ‰: 1,09 ‰

за нежилищни имоти-относителен дял в ‰: 4,04 ‰

В т. ч.:

•  За разриване и запръстяване на битовите отпадъци от селата на

Регионалното депо

- по действителни разходи – 3 118 т./г. х 13.44 лв ./т. 41 906

•  За закриване на сметищни площадки в селата от Община Враца 21 000

•  За почистване на уличните платна , площадите , алеите , парковите

и другите територии, предназначени да обществено ползване, 42 000

относителен дял в %: 20,75%

за жилищни имоти-относителен дял в ‰: 0,73 ‰

за нежилищни имоти-относителен дял в ‰: 2,70 ‰

В т. ч.:

•  Ръчно събиране на битови отпадъци по Програмата за постоянна

заетост от 71 човека , разпределени в селата 42 000

Общо за селата от Община Враца: 202 381

 

•  Единични цени на съдове при еднократно транспортиране до

Регионалното депо за обезвреждане на ТБО

1. за с. Згориград

* Контейнер с обем 4 м. куб . 100

* кофа тип “ мева “ с обем 0.11 м. куб. 3

2. за с. Паволче

* Контейнер с обем 4 м. куб . 100

* кофа тип “ мева “ с обем 0.11 м. куб . 3

3. за с. Челопек

* Контейнер с обем 4 м. куб . 100

* кофа тип “ мева “ с обем 0.11 м. куб . 3

4. за всички останали села от община Враца

* Контейнер тип “ бобър ” с обем 1.1 м. куб . 26

Общо за Община Враца А + В : 1 763 000