ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №19

от 23.12.2004 година

РЕШЕНИЕ № 146

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление на отпадъците в общини Враца и Мездра - Етап II , България

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

1. Приема Програма за управление на отпадъците в общини Враца и Мездра - Етап II , България.

2. Възлага на дирекция “Финанси на общината” и на дирекция “Устройство на територията” към Общинска администрация Враца да планират и реализират ежегодно заложените в програмата дейности.

3. Отчет за изпълнение на Програмата да се внася ежегодно за одобрение от Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/