ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №19

от 23.12.2004 година

РЕШЕНИЕ № 147

 

ОТНОСНО : Участие на Община Враца в проект “Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини “ по програма техническо побратимяване – V -фаза 2004 – 2007 година на Фондацията за реформа в местното самоуправление

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

1.Община Враца определя местното икономическо развитие за свой дългосрочен приоритет.Основната цел е създаване на жизнена икономика и повишаване качеството на живот в Общината чрез изпълнение на дългосрочна програма за икономическо развитие и укрепване на своя капацитет и капацитета на специалистите по бизнес развитие.

2.Общината има готовност да определи и / или назначи експерт по икономическото развитие към Общинска администрация.

3.Общината се ангажира да спазва принципите на прозрачност и публичност при осъществяване дейностите за икономическо развитие и ще се придържа към спазването на етичните норми на отворено местно самоуправление.

4.Общината е готова да отдели необходимото време и ресурси за постигане и постоянно придържане на стандарт за “Община- готова за бизнес развитие “.

5.Общината подкрепя идеята за създаване и дългосрочно участие в мрежа на професионалистите в областта на икономическото развитие.

6.Общината е готова да споделя натрупания опит и информация с други български общини.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/