ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №19

от 23.12.2004 година

РЕШЕНИЕ № 148

 

ОТНОСНО : Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник / омбудсман / на територията на Община Враца

 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

На основание чл.21а ,ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.4 , ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Враца приема Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник / омбудсман / на територията на Община Враца.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

 

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията

на Община Враца

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Този правилник се приема на основание на чл.2, ал.1, чл.136, ал.1 от Конституцията на Република България, чл.3 от Европейската харта за местно самоуправление, чл. 21а, ал.З от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Закона за омбудсмана и чл. 4, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Враца, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община Враца .

Чл. 2. Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация на Община Враца.

Чл. 3. /1/ Дейността на обществения посредник е публична.

/2/ Дейността на обществения посредник се осъществява чрез подаване на предложения и сигнали до местните органи, автори на оспорваните актове или до горестоящите им органи.

/3/ Дейността на обществения посредник е насочена и към подобряване на качеството на административните услуги и повишаване на правната култура на гражданите.

Чл.4. Органите на местната власт и местното самоуправление оказват съдействие на обществения посредник за изясняване на жалбите и сигналите, които са изпратени до него.

Глава втора

ПРИНЦИПИ

 

Чл. 5. /1/ В дейността си общественият посредник се ръководи от принципите на: законността, независимостта, справедливостта, прозрачността, публичността, хуманността и толерантността.

/2/ Общественият посредник осигурява равни възможности на гражданите да защитят правата и законните си интереси, независимо от техния пол, раса, националност, етническа принадлежност, социален произход, възраст, материален статус, политически пристрастия религиозни вярвания. 

Глава трета

ИЗБОР И МАНДАТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

Чл. 6. /1/ Общественият посредник на територията на Община Враца се избира от Общински съвет – Враца, след процедура по номинация.

/2/ Процедурата по номинация се обявява публично чрез електронните и печатни медии.

Чл. 7. /1/ За обществен посредник може да се кандидатира всеки български гражданин с висше образование, който има постоянно местожителство на територията на Община Враца.

/2/ За участие в процедурата по номинация на обществен посредник кандидатите представят:

- заявление;

- автобиография;

- свидетелство за съдимост;

- копие от диплома за висше образование;

- документ, удостоверяващ трудов стаж;

- виждания за изпълнението на функцията на обществения посредник;

- други материали (препоръки, сертификати и др.), които по тяхна преценка са в подкрепа на кандидатурата им.

Чл. 8. Общественият посредник не може:

1. да заема платена длъжност в общинската администрация, както и в търговски дружества с общинско имущество и общински предприятия;

2. да участва в търговски дружества или юридически лица с нестопанска цел;

3. да членува в политическа партия или синдикална организация.

Чл. 9. /1/ Процедурата по номинация се извършва от Комисия по номинация на обществен посредник, избрана от Общински съвет - Враца.

/2/ Комисията по номинация се състои от по един общински съветник от всяка кандидат-съветническа листа, получила мандати в Общинския съвет или от всяка политическа група в Общински съвет - Враца.

Чл. 10. /1/ Комисията по номинация обявява началото на процедурата и определя 30-дневен срок за подаване на документи.

/2/ След изтичане на 30-дневния срок, Комисията разглежда постъпилите документи от кандидатите и на базата на преценката си за тяхната изчерпателност, определя кандидатите, които ще бъдат поканени за събеседване.

/3/ Кандидатите, поканени за събеседване, представят и аргументират пред Комисията своите виждания за начина на изпълнението на функцията обществен посредник. По време на събеседването Комисията по номинация проверява теоретичните и практически познания на кандидатите в областта на местното самоуправление, правозащитната сфера, социалното дело и други релевантни области.

/4/ След приключване на събеседванията и на база на личните убеждения на членовете на Комисията за показаните от кандидатите личностни и експертни качества, Комисията по номинация взема решение, с което предлага на Общински съвет - Враца за гласуване кандидатури за обществен посредник.

Чл. 11. /1/Общинският съвет избира обществения посредник с тайно гласуване, с квалифицирано мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници. Ако предложеният кандидат не бъде избран, Общинският съвет провежда нов избор след проведена нова процедура по номинация.

Чл. 12. При встъпване в длъжност, общественият посредник полага пред Общински съвет – Враца следната клетва: “ Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и да защитавам правата на човека и основните свободи, като изпълнявам съвестно и безпристрастно правомощията си. “

Чл. 13. /1/ Мандатът на обществения посредник е равен на мандата на избиращия го общински съвет и действа до избирането на нов обществен посредник.

/2/ Едно лице не може да бъде избирано за обществен посредник за повече от два мандата.

Чл. 14. /1/ Общественият посредник се освобождава от длъжност предсрочно при:

1. подаване на оставка пред Общинския съвет;

2. изтичане на срока, за който е избран;

3. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си за повече от два месеца;

4. осъждане с влязла в сила присъда на лишаване от свобода.

/2/ При освобождаване на обществения посредник от длъжност, поради изтичане на срока, той продължава да изпълнява правомощията си до встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник.

/3/ Право да поискат освобождаване от длъжност по реда на ал. 1, т. 3 имат една пета от общинските съветници, а основанията за предсрочно прекратяване по ал. 1, т.т. 1, 2 и 4 се обявяват от Председателя на Общински съвет – Враца .

/4/ Общественият посредник се освобождава предсрочно поради несправяне със задълженията си, както и при допускане на нарушения на закони, на нормативната уредба на Община Враца и на разпоредбите на този Правилник. Предсрочното освобождаване става по реда на неговото избиране и може да бъде поискано от една пета от общинските съветници.

/5/ В случаите на предсрочно прекратяване на мандата на обществения посредник, процедура за избиране на нов обществен посредник се провежда в срок от два месеца от влизането в сила на решението по ал. 1, т. 3 или по ал. 4, или от обявяването на обстоятелствата по ал. 1, т.т. 1, 2 и 4.

  

Глава четвърта

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

 

Чл. 15. /1/ Български и чужди граждани, юридически лица и организации, които осъществяват дейност на територията на Община Враца, могат да се обръщат към обществения посредник с жалби.

/2/ Гражданите и техните организации подават жалби до обществения посредник в случаите на:

- нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действия на органите на местната власт;

- неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;

- предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;

- прояви на некомпетентност, недобросъвестност и незачитане на достойнството на гражданите.

/3/ Жалбата трябва да съдържа данни за подателя, нарушителя и обстоятелствата, при които е извършено нарушението.

/4/ За жалби, подадени устно, се съставя протокол от сътрудника на обществения посредник.

/5/ Постъпилите жалби се завеждат в регистър.

 

Глава пета

ПРОИЗВОДСТВО ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

 

Чл. 16. Правомощията на обществения посредник не се отнасят до:

- вътрешно служебните отношения на органите на местната власт и самоуправление;

- приватизацията и дейността на общински дружества;

- въпроси от личния живот на гражданите;

- съдебни процедури.

Чл. 17. Общественият посредник няма право да представлява лицата, които са се обърнали към него за защита, пред съд или друга публична институция.

Чл. 18. /1/ Общественият посредник е длъжен да уведоми гражданите и представителите на техните организации в двуседмичен срок от получаването на жалбата за действията, които е предприел по случая.

/2/ В случай на отказ, в срока по предходната алинея, общественият посредник е длъжен да изложи основанията за отказа и да препоръча други средства за постигане на желания резултат.

/3/ За изясняване на фактическата обстановка, общественият посредник събира допълнителни данни от гражданите или засегнатите органи.

Чл. 19. /1/ Производството пред обществения посредник е безплатно.

/2/ Общественият посредник осъществява контактите си с гражданите във време и място, определени и публично обявени от Общинския съвет.

Чл. 20. За изпълнение на правомощията си общественият посредник:

- извършва проверки по постъпилите жалби, които се отнасят до отношенията граждани/организации на граждани - общинска администрация;

- посредничи между административните органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснати нарушения;

- дава становища до Общински съвет - Враца по проверки, свързани с дейността на служители на общинската администрация и касаещи спазването от тяхна страна на утвърдените от Общинския съвет етични норми и принципи;

- подава сигнали до Общинския съвет, когато констатира, че се създават пречки за реализиране на законните права и интереси на гражданите;

- отправя предложения до Общинския съвет за подобряване на мерките по спазване на законността в административната практика и за отстраняване на последиците от нарушаването й, както и за отстраняване на причините за подобна практика;

Чл. 21. Общественият посредник е длъжен да не разгласява обстоятелства, които представляват държавна, служебна, търговска тайна, както и лични данни за гражданите и техните организации, които са му станали известни във връзка с осъществяване на правомощията му.

Чл. 22. /1/ При осъществяване на дейността си, общественият посредник си сътрудничи пряко с Постоянната комисия за развитие на гражданското общество и наименованията и Комисията за контрол по законосъобразността на актоветете на Общинския съвет и общинската администрация, жалби и сигнали на гражданите, регионална политика и общинска собственост, като ежемесечно ги информира за постъпилите при него жалби и сигнали на гражданите.

/2/ Общинският съвет изпраща на обществения посредник приетите от него нормативни актове.

/3/ В едномесечен срок от сезирането му, общественият посредник е длъжен да представи писмено становище на жалбоподателя.

Чл.23. /1/ Органите на местно самоуправление и общинската администрация са длъжни да оказват съдействие на обществения посредник при установяване на нарушения на законосъобразността и целесъобразността по жалбите на граждани и техните организации.

/2/ Органите на местно самоуправление и общинската администрация предоставят на обществения посредник необходимите му сведения и данни.

/3/ Общественият посредник поддържа публичен регистър на постъпилите писмени и устни жалби, сигнали и тяхното движение.

Чл. 24. Дейността на общественият посредник се подпомага от технически сътрудник, определен в рамките на Общинския бюджет. Трудовият договор със сътрудника се сключва от Кмета на Община Враца по предложение на обществения посредник.

 

Глава шеста

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

 

Чл.25 ./1/Финансовото осигуряване на дейността на обществения посредник е от бюджета на Община Враца.

/2/ Общественият посредник получава месечно възнаграждение в размер на средната брутна месечна заплата в администрацията на Община Враца, увеличена с коефициент 1, 5.

/3/ Общественият посредник представя ежегодно, в нормативно установените срокове план-сметка за необходимите средства, която включва: трудови възнаграждения, средства за издръжка на офиса и други необходими и присъщи разходи. План-сметката се включва в проекта за бюджет на Община Враца и се утвърждава от Общинския съвет.

/4/ Общинска администрация Враца осигурява нормални условия за дейността на обществения посредник – работно място за определеното му от Общински съвет, работно време, и издръжка при условията на общинската администрация / лимит за телефон и консумативи, разходи за пуликации и анкети, брошури и др./.

/5/ Дейността на обществения посредник може да се финансира чрез дарения и спонсорство от други местни и чуждестранни източници, без поставяне на никакви условия, които могат да поставят в зависимост институцията - обществен посредник.

/6/ В 30-дневен срок от получаване на средствата по ал.5 общественият посредник в доклад до Общински съвет Враца е длъжен да обяви:

•  произхода на средствата;

•  вид на разходите;

•  името на дарителя.

/7/ Не се допуска финансиране от анонимни източници.

Глава седма

ОТЧЕТНОСТ И ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 26. За постъпилите жалби и становището си по тях, общественият посредник представя тримесечен анализ на Кмета на Община Враца и Общински съвет - Враца.

Чл. 27. /1/ Общественият посредник представя годишен отчет за дейността си през предходната година до 31 януари на заседание на Общински съвет - Враца.

/2/ Отчетът съдържа:

- обща информация за подадените жалби, по които проверките не са приключили;

- данни за отправените предложения и сигнали и мерките, предприет във връзка с тях;

- данни за разрешени случаи;

- данни за случаите, при които намесата на обществения посредник е останала без резултат и причините за това;

- становище за прилагането на средствата за защита на законните права и интереси на гражданите;

- отчет на разходите.

Чл. 28. /1/ Отчетът на обществения посредник се публикува в електронната страница на Община Враца.

/2/ Копия на доклада се предоставят в приемната на Обществения посредник и в Община Враца, на разположение на гражданите и техните организации.

Чл. 29. Общественият посредник носи отговорност пред Общински съвет - Враца:

- за неспазване на този правилник и другите нормативни актове на Общинския съвет;

- за нарушаване на правата и интересите на гражданите;

- за нарушаване на изискванията за конфиденциалност ;

- за прояви на заинтересованост и необективност , включително и за лобиране в полза на търговски дружества или неправителствени организации.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

&1. По смисъла на този Правилник:

1.“обществени услуги” са образователна, здравна, социална, водоснабдителна,канализационна,топлоснабдителна,електроснабдителна, пощенска, телекомуникационна, търговска дейност, дейности по охрана и безопасност на движението, както и други подобни услуги, предоставени за задоволяване на обществени потребности, по повод на чието предоставяне могат да се извършват административни услуги;

2.“ традиционно средство за съобщение “ са писма, телефон, телеграф, телекс, факс и електронна поща.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Правилникът влиза в сила в деня на приемането му от Общински съвет – Враца, приет с Решение № 148 по протокол №19/23.12.2004 год.

§ 2. След избора на комисията по номинации обявява процедура за избиране на обществен посредник в срок от един месец след приемането на настоящия правилник.