ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №19

от 23.12.2004 година

РЕШЕНИЕ № 149

 

ОТНОСНО : Утвърждаване на комисия за избор на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Враца

 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

1.Избира комисия за избор на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Враца.

 

2.Комисията да е в следния състав :

1.Славей Григоров

2.Йордан Тошев

3.Мишо Вълков

4.Иван Проданов

5.Кръстьо Филипов

6.Иванка Караиванова

7.Иван Якимов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/