ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №19

от 23.12.2004 година

РЕШЕНИЕ № 150

ОТНОСНО: Замяна на право на строеж върху общинска земя, учредено в полза на "Митко Костов 2003" ЕООД, за построяване сграда със стопанско предназначение - тяло №5 в ж.к."Околчица", кв.200-а, пл."Левски", гр.Враца,за право на строеж в общински УПИ ІІІ, кв.108, ж.к." Сениче ", гр.Враца.

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. П риема експертни оценки на лицензирани оценители, относно пазарната стойност на правото на строеж, съгласно които:

1.1. Стойността на учреденото правото на строеж в полза на "Митко Костов 2003" ЕООД, за построяване стопанска сграда с разгъната застроена площ 280 кв.м. в ж.к."Околчица", кв.200-а, пл."Левски", гр.Враца - възлиза на 12135 .00 лв. или по 43 .34 лв./кв.м.

2.2. Стойността на правото на строеж, за построяване стопанска сграда с разгъната застроена площ 600 кв.м. в общински УПИ ІІІ, кв.108 в ж.к." Сениче ", гр.Враца - възлиза на 13272 .00 лв. или по 22 .12 лв./кв.м.

2. На основание чл. 35, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), възлага на к мета на о бщина-Враца да извърши замяна на: - учреденото в полза на "Митко Костов 2003" ЕООД правото на строеж за построяване сграда с разгъната застроена площ 280 кв.м. в ж.к."Околчица", кв.200-а, пл."Левски", гр.Враца, с пазарна стойност 12135 .00 лв., за сметка на правото на строеж, за построяване сграда с разгъната застроена площ 600 кв.м. в общински УПИ ІІІ, кв.108 в ж.к." Сениче ", гр.Враца, с пазарна стойност 13272 .00 лв., като "Митко Костов 2003" ЕООД доплати разликата в стойностите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/