ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №19

от 23.12.2004 година

РЕШЕНИЕ № 151

 

ЗА: Ликвидиране на съсобственост между общината и Дора Христова Ценова, за недвижим имот, находящ се в ж.к."Р.Лева", кв.62 (б.57-58), п.и.№679, ул." Хр. Ботев"№95, гр.Враца , чрез замяна с общински ап.№14, ет. VІІ в жил. бл."Пионер-1", гр.Враца.

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

•  П риема експертни оценки на лицензиран оценител инж.Даниела Върбанова, относно справедлива пазарна стойност на недвижими имоти:

•  1/2 ид. ч. от едноетажната масивна жилищна сграда от 103. 00 м 2 , ведно с 1/4 ид. ч. от дворното място, находящ се в ж.к."Р.Лева", кв.62 (б.57-58), п.и.№679, ул." Хр. Ботев"№95, гр.Враца, собственост на Дора Христова Ценова - пазарна стойност в размер на 11135 .00 лв. (без ДДС).

•  Тристаен апартамент №14 с площ 84 .45 м 2 , находящ се на ет. VІІ в жил. бл."Пионер-1", гр.Враца, частна общинска собственост съгласно акт №728/25.11.04 г. - пазарна стойност в размер на 17300 .00 лв. (без ДДС).

•  На основание чл.36 от Закона за собствеността, чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.77 ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - възлага на Кмета на Община-Враца, да проведе процедура за ликвидиране на съсобственост за недвижим имот, находящ се в ж.к."Р.Лева", кв.62 (б.57-58), п.и.№679, ул." Хр. Ботев"№95, гр.Враца, като за сметка на частта с пазарна стойност 11135 .00 лв., собственост на Дора Христова Ценова, се предостави в замяна общински тристаен ап.№14, ет. VІІ в жил. бл."Пионер-1", гр.Враца, с площ 84 .45 м 2 и с пазарна стойност 17300 .00 лв. Разликата в цените на имотите да се доплати от Дора Христова Ценова по сметка на Община-Враца.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/