ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №19

от 23.12.2004 година

РЕШЕНИЕ № 152

 

За: Създаване на Превантивно –информационен център към Общински съвет по наркотични вещества - Враца

   

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

 

Р Е Ш И :

 

1.Създава Превантивно – информационен център към Общински съвет по наркотични вещества - Враца като изпълнителен орган на местно ниво за изпълнение на Националната и Общинска програма за борба с наркоманиите.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/