ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №19

от 23.12.2004 година

РЕШЕНИЕ № 153

 

ЗА:Закупуване на транспортен инкубатор модел И.Т.4 за отделението по неонатология –МБАЛ” Хр. Ботев”

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

 

Р Е Ш И :

  

1. Предоставя целево сумата от 16 000 лв. на МБАЛ “ Хр. Ботев” – Враца за закупуване на транспортен инкубатор модел И.Т. 4 за отделение “Новородени”.

2. Средствата да се осигурят от “Фонд на разпореждане на Общинския съвет ” по чл.10, ал.1,т.3 от ЗПСПК (Закон за приватизация и следприватизационен контрол).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/