ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №19

от 23.12.2004 година

РЕШЕНИЕ № 15 4

 

ОТНОСНО:Предприемане на спешни мерки във връзка с безопасността на движението в гр.Враца

 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

1.Възлага на Кмета на Община Враца да извърши проучване и при необходимост да предприеме законови мерки за изграждане на светофарни уредби на кръстовищата на :

- кръстовището на бул.”Демокрация” и бул.”Екзарх Йосиф “;

- кръстовището на бул.”Мито Орозов “ и ул.”Индустриална”/ Стария пазар/.

2 Засилване на контрола на движението , с цел осигуряване безопасността на преминаващите граждани в участъка около бензиностанция “Лукойл”.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/