ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №19

от 23.12.2004 година

РЕШЕНИЕ № 155

 

към т.3 от дневния ред : Приемане План – сметка на необходимите разходи

по чл.66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и определяне размера на таксата за битови отпадъци за Община Враца през 2005 г.

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

Възлага на Кмета на Община Враца да организира изготвянето и утвърждаването на целева Програма за етапно възстановяване функционалността на тротоарите във града , като с общинския бюджет за 2005 година се осигури нейното финансиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/