ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА

 

 

ПРОТОКОЛ №5

от 03.02.2004 година

РЕШЕНИЕ № 26

 

          ЗА : Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца

 

          На основание чл.3 , ал.3 от Правилника във връзка с чл.21,ал.3 от ЗМСМА

 

О Б Щ И Н С К И Я Т       С Ъ В Е Т

Р  Е  Ш  И  :

 

          І. В чл.9, т.3 точката и запетаята се премахват и след думата “съвета “ се допълва текста “ и налага санкциите по чл.20 , ал.2 , т.3 в срока по т.2 на същата алинея с разпореждане , по предложение на заместник председателя , който следи за присъствието на съветниците.”

          ІІ. Ал.2 на чл.20 се изменя както следва :” ал.2 На основание чл.34, ал.2 във връзка с ал.1 от ЗМСМА  Общинският съвет определя възнаграждение на общинските съветници за участие в заседанията на съвета и на ПК общо в размер на 3 / три / минимални работни заплати / МРЗ / за страната на месец.

          1.Заплащането на възнагражденията става на база протоколите от заседанията на ОбС и съответните постоянни комисии до 20 – то число на следващия месец и се администрира от заместник председател на ОбС , определен от Председателството да следи за присъствието на съветниците.

          2.За осъществяване на плащането по т.1 зам-председателя , определен по същата и до 10- то число на следващия месец изпраща в Дирекция “ФО” справка за присъствието на общинските съветници в заседания на ОбС и ПК и сумите за възнаграждения.

          3.При отсъствие  на общински съветник от заседание на ОбС или ПК без уважителни причини председателят на ОбС му налага санкция в размер на 10 % от месечното възнаграждение , за всяко отсъствие по отделно, в полза на бюджета на общинския съвет “.

ІІІ . В ал.3 на чл.28 се създава нова т.3 със следния текст :

“Т.3 до 5-то число на месеца изпраща на Председателството на ОбС копия от протоколите за проведените заседания през преходния месец със справка за отсъствалите членове без уважителни причини “.

          ІV. В чл.81 се създава нова ал.3 със следния текст :

“Ал.3 Предложения за промени в Правилника във връзка с предходната алинея или на друго основание могат да правят председателят и / или зам-председателите на ОбС ,ПК или само председателите им и не по- малко от 1/5 от общия брой на общинските съветници “.

          V. Решението влиза в сила от 01.02.2004 година

 

 

 

 

 

 

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

                                                                      /Сл.Григоров/  

                                                Вярно с оригинала:                                                                      Сп."Работа със съветниците":     

                 /Й. Стоянова /