ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА

 

 

ПРОТОКОЛ №6

от 26.02.2004 година

РЕШЕНИЕ № 32

 

ОТНОСНО: Приемане на тематичен план за работата на Общински съвет – Враца за 2004 година

 

 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т        С Ъ В Е Т

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

          1.Приема тематичен план за работата на Общинския съвет –Враца за 2004 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

                                                                      /Сл.Григоров/  

                                                Вярно с оригинала:                                                                      Сп."Работа със съветниците":     

                 /Й. Стоянова /

 

 

Тематичен план за заседанията
 на  Общински съвет – Враца

месец февруари

І – во заседание

1.Приемане отчета на бюджета 2003 година с настъпилите изменения и допълнения.

2.Определяне размера на туристическата такса заплащана от лицата , ползващи средства за подслон или места за настаняване.

3.Утвърждаване състава на Общинската комисия по безопасност на движението.

4.Утвърждаване пълномощия на кмета на Община Враца за предприемане на действия във връзка с прекратяване на приватизационни договори.

 

месец февруари

ІІ- ро заседание

          1.Приемане на тематичен план за работата на ОбС- Враца за 2004 година

2.Избор на председатели на ПК по образование, ПК по обществен ред и сигурност и ПК за работа с децата , младежта , спорта и туризма.

3.Информация за дължимите и събрани наеми от общински недвижими имоти.

 

месец март

Доклад за приоритетите,проблемите и възможностите за развитие  на Община Враца през 2004 година .

1.Приемане бюджета и извънбюджетни сметки и фондове за 2004г на Община Враца.

2.Приемане на Програмата за приватизация за 2004 година

3.Приемане на Статут за Ботевските награди и избор на временна комисия по присъждане на наградите.

4. Инвестиционна стратегия за развитие на Община Враца.

Приемане план за работа на ПК към ОбС.

5.Приемане на Програма за развитие на спорта в Община Враца.

6.Приемане на Наредбата за провеждане на търговска дейност на територията на Община Враца.

месец  април

1.Информация за приватизираните общински предприятия.

2.Актуализация на Наредби на Общински съвет – Враца.

3.Приемане на Наредба за условията и реда при които се упражняват правата на собственост върху общинската част на капитали в търговски дружества.

4.Одобряване на подробен устройствен план  на ж.к “Дъбника “ и ж.к “Сениче”

5. Програма за развитие на туризма в община Враца.

6.Общинско здравеопазване – проблеми , насоки за развитие през 2004 година.

7.Аспекти на здравната профилактика в Община Враца за 2004 година.

8.Анализ за изпълнение по Наредбата за наемите, в т.ч. и по ниската събираемост и предложения за подобряването й.

месец май

1.Информация за състоянието на общинските търговски дружества.

2.Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне , изпълнение и отчитане на Общинския бюджет.

3.Евроинтеграционна политика на Община Враца. Предприсъединителни фондове и програми и работата по конкретните проекти.

месец  юни

          1.Отчет на дружествата в ликвидация

          2.Информация за състоянието на престъпността на територията на Община Враца.

          3.Анализ на състоянието и тенденциите в предприятията със структуроопределящо значение за икономиката и заетостта в общината и възможностите за развитие и партньорство с Община Враца 

месец юли

1.Анализ за дейността по поддържане на чистотата на града, реда за движение и паркиране на МПС. Финансово обезпечаване на тези дейности

2.Проблеми в развитието на инфраструктурата:пътища,    транспорт, водоснабдяване, канализация, електроразпределение и улично осветление, топлофикация.

          3. Информация за изпълнението на бюджета на Община Враца за първото шестмесечие на 2004 г.

месец  септември

1.Актуални проблеми на земеделието и животновъдството в Община Враца. Насоки и приоритети за развитието им за периода 2004-2007 г. Издаването на актове за собственост по  § 4.

          2. Състояние и стратегия за развитие на хранително- вкусовата промишленост (хлебопроизводство, млекопреработка, месопреработка).

          3. Развитие на строителния отрасъл в Общината. Строителни услуги и производство на строителни материали.

                                       месец октомври

          1. Проблеми и неотложни мерки по подготовката на населението, социалните и здравни заведения и училищата за зимния период 2004-2005г.(пътища, транспорт, електроснабдяване, топлофикация, зимно поддържане на системите).

          2. Анализ на показателите за екологичното равнище в Община Враца. Възможности за достигане на европейските стандарти до 2007г.

месец ноември

1.Предложение за размера на средствата за ІV-то класната пътна мрежа .

          2.Състояние и стратегия за развитие на занаятчииските и търговски услуги в Общината.

          3. Състояние и перспективи за развитие на текстилната  и шивашката промишленост.

месец  декември

          1.Приемане на размера на такса смет за 2005 година .

          2.Актуализиране на статута за наредбите на гр. Враца

 

Разглеждане на СТАТУТА на културните институти 

/ професионални и непрофесионални /.

          Да се разработи проект за партньорство между общинската администрация ,Общинския съвет ,централни институции и народни представители от Врачански район под надслов “Партньорство за развитие на Враца “, като се подготвят и проведат две заседания на Общинския съвет , на които присъстват представители на посочените страни.Първото заседание да се планува за м.май и да е по въпроси , важни за общината.

Второто заседание да е в м. ноември за преглед на постигнатите резултати и поставяне на нови актуални проблеми.