ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА

 

 

ПРОТОКОЛ №8

от 17.03.2004 година

РЕШЕНИЕ № 43

 

 

За:   Приемане Програма за приватизация за 2004 г.

 

          На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСПК,

Общинският съвет

 Р е ш и :

          1. Приема Програма за приватизация, която да се изпълнява през 2004 г. като към непродадените обекти – общински нежилищни имоти през 2003 г., допълва и следните:

 

1.

Бивш младежки клуб

с. Три кладенци

2.

Фурна

с. Лиляче

3.

Бивш пощенски клон

ул.  Мито Орозов  33

4.

Магазин

ул.  Мито Орозов  33

5.

Фурна

с. Мраморен

6.

Хале

“ОКС”

7.

Магазин

ул. “Петропавловска” № 1

8.

Сграда

до училище в с. Мраморен

9.

Аптека

с. Лиляче

10

Магазин

ул. “Търговска” № 6

11

Магазин

с. Тишевица

12

Бивше училищеВасил Левски  - терен и сграда

кв. Медковец, гр. Враца, кв. 273

13

Терен в източната част на ЖК “Дъбника

25 180 м2 

до Оряховско шосекв. 138

ЖК “Дъбника” – АОС 588

14

Терен 15 дка

западно от Тролейбусно депо

15

Терен 15 дка

западно от Пощата в ЖК “Дъбника

16

Терен 22,8 дка

източно между у-щеЦвета Кръстенякова” и б. сграда РУМ

17

Терен 22,8 дка

до циркова площадка пл. “Руски

18

Терен, отреден за построяване на магазини кв. 3, парцел ІV, дв.пл.№ 336, 1500 кв.м

ул. “Мито Орозов

19

Терен и сградаДетска ясла № 8,

кв. 121, дв.пл. № 5053, 6080 кв.м, 

сграда – 1526 кв.м

ул. “Козлодуйски бряг

 

          2. Възлага на ПК “ПСПК” /НС/ да определя вида на процедурите, критериите и условията на конкурса, изпълнителите на правни анализи, да определя оценителите и да приема оценките, да определя съставите на тръжните и конкурсни комисии.

          3. Възлага организирането на процедурите на Общинска дирекция “Приватизация”.   

          4. Упълномощава Кмета на Общината да сключва договорите с изпълнителите на правни анализи с експертните оценители и приватизационните договори за продадените обекти.

          5. Задължава Кмета на Общината да не допуска разходване на суми от приватизацията, преди реално да са постъпили по сметката на Общината.

          6. Възлага следприватизационния контрол по изпълнение на приватизационните договори, които ще се подпишат през 2004 г. на ПК “ПСПК” /НС/. До 20.06.2004 г. и до 30.11.2004 г. председателят на комисията да внесе доклад в Общински съвет за хода на приватизацията през полугодията.

          7. Възлага на ПК “ПСПК” /НС/ да извърши проверка за хода и приключване на ликвидацията в “Здравец” ЕООД /в ликвидация/ и “Враца – Търговия” ЕООД /в ликвидация/. За резултатите от проверката председателят на комисията да внесе доклад в Общинския съвет в срок до 31.05.2004 г.

          8. Утвърждава бюджета на Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол в размер на 78 840 лв. по приложената план-сметка.

          9. В изпълнение на чл. 10, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол се създава специална сметка към Общински съвет. Разпоредители със средствата по сметката от приватизацията да бъдат председателя на Общинския съвет и Председателя на Постоянната комисия за приватизация и следприватизационен контрол (Надзорен съвет).

          10.Утвърждава за общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия сумата 68 250 лв.     

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

                                                                      /Сл.Григоров/  

                                                Вярно с оригинала:                                                                      Сп."Работа със съветниците":     

                                                                                    /Й. Стоянова/

 

 

ПЛАН – СМЕТКА

 

за необходимите суми от Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол  чл.10 , ал.1 , т.1 от ЗПСК за 2004 година

 

 

Р А З Х О Д И :

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДА

СУМА

1

Заплати и възнаграждения на персонала , нает по трудови правоотношения

19 500

2

Осигурителни вноски от работодателя за ДОО

6 800

3

Здравно осигурителни вноски

1 000

4

Изплатени суми от СБКО на персонала

    540

5

Възнаграждения комисии – търгове

9 000

6

Възнаграждения оценители

10 000

7

Разходи за публикувани обяви

15 000

8

Разходи – защита по дела

 2 000

9

Стопански разходи

 5 000

10

Разходи по чл.9,ал.2 от ЗПСК

10 000

 

О Б Щ О  РАЗХОДИ :

78 840