ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА

 

 

ПРОТОКОЛ №8

от 17.03.2004 година

РЕШЕНИЕ № 44

ЗА:   Утвърждаване на такси за технически услуги и такси за услуги и права по чл. 2 от ЗМДТ, предоставяни от Община Враца

 

Общинският съвет

 Р е ш и :

І.Приема предложените проекти за изменение на чл. 36, 37 и 51 от

Наредбата за определянето и администрирането  на местните такси   и цени на услуги и права на територията на община Враца,приета с Решение № 226 по Протокол № 41 от 06.03.2003 г., изменена и допълнена с Решение № 46 от 03.07.2003 г на Общинския съвет Враца,както следва:

 

РАЗДЕЛ VI

Такси за технически услуги

.......................................................................................................

 

чл. 36. Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:

 

 

№ по ред

Наименование на услугата

Срок (дни)

 такса лв.

Забележка

обикновенна

Бърза (дни)

Екпресна (дни)

1

2

3

4

5

6

7

1

изменен

Издаване скица на поземлен имот

от подробния устройствен план

 • за гр. Враца
 • за селата

7

3

0,5

 

 

7,00

5,00

За скици с обхват

над 1дм2 таксата

се се увеличава с 50% за всеки дм2

2

изменен

Издаване на виза за проектиране

 • за гр. Враца
 • за селата

14

-

-

 

 

12,00

10,00

 

3

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

3

1

-

2,00

 

4

отпада

Определяне на строителна линия и ниво на строеж

 • за сгради
 • за огради
 • за линейни обекти

7

3

-

 

 

0,1лв/м2

 0,2лв/м

 0,1лв/м

 

5

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ

14

7

3

3,00

 

6

Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документация към тях

 • формат А4
 • формат А3 – А0

7

3

-

 

 

3,00

5,00

 

7

Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и др.

7

-

-

10,00

 

8

изменен

Издаване разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях

7

-

-

0,1%от стр.ст. мин.

10,00

 

 

Чл.37. Не се заплаща такса за технически услуги при:

1. Отпада;

2. Писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка;

3. Освидетелстване на строежи, като негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно – хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице и издаване на заповед за премахване по чл. 195 или 197 от ЗУТ;

4. Отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите;

5. Изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот;

6. Определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по дворищно – регулационен план и за техникоустройствени мероприятия;

7. Даване на устни справки за устройственото положение на недвижими имоти по регламент на ЦИУГ – Община Враца;

8. Даване на предварителна информация от ЦИУГ по въпроси на техническото обслужване.

 

ГЛАВА ТРЕТА.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА

чл.51. Общинският съвет определя цените на услугите и правата, които Общината

           предоставя, съгласно чл.6 ал.2 от ЗМДТ, както следва:

 

 

 

№ по ред

Наименование на услугата

Срок (дни)

Размер на таксата, лв.

Забележка

обикновенна

бърза

екпресна

1

2

3

4

5

6

7

1

изменен

Презаверка (промяна) на виза за проектиране

7

3

-

5,00

 

2

отпада

Откриване на строителна площадка

7

3

-

10,00

 

3

отпада

Протокол за проверка на достигнати нива - изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било

3

-

-

10,00лв./ ниво

 

4

изменен

Разрешение за строеж на ограда и строежи по чл.147, ал.1 от ЗУТ

7

-

-

5,00

 

5

изменен

Разрешение за строеж по комплексен проект  за инвестиционна инициатива

7

-

-

0,13% от стр.ст.

мин. 13,00

 

6

Издаване  удостоверение и скица по чл.13 от ППЗСПЗЗ

30

-

-

Такса по т.1 + такса по т. 5 към чл.39

 

7

изменен

Допускане изменение на влязъл в сила ПУП (ПРЗ, ПР, ПЗ)

 • физически лица
 • юридически лица                        

 *при разглеждане от ОЕСУТ

     ( за общински имоти  )             

14

 

 

 

30

-

-

5,00

10,00

 

 

 

8

изменен

 

 

 

Одобрявяне на частично изменение на ПУП

ЧИПУП – ПР по искане на заинтерсованите

  собственици по чл. 15, ал.3 и чл.128, ал.3 от ЗУТ

 • физически лица
 • юридически лица    

30

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

10,00/ имот

20,00 /имот

 

9

отпада

9.1

 

9.2

Одобряване на инвестиционен проект

Разглеждане на проекта в ОбЕСУТ

 • физически лица
 • юридически лица    

Одобряване

30

-

-

 

 

10,00

20,00

0,2% от стр.ст-ст

За жилищни

сгради над 

3 етажа и не

жилищни над

200 м

10

Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 • физически лица
 • юридически лица    

14

7

-

 

 

10,00

20,00

 

11

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

30

-

-

Таксата по т. 8 +

0,26% от стр.ст-т

 

12

изменен

Съгласуване на идеен инвестиционен проект

 •  жил. сгради до 3 етажа и нежилищни

       сгради до 1000 м2, производствени

       сгради до 50 работни места

 • жил.сгради над 3 етажа и нежилищни сгради над 1000 м2,производствени сгради над 50 работни места

 

30

 

 

 

30

 

-

 

-

 

-

 

-

 

0,2% от стр.ст.

мин. 10,00

 

 

0,2% от стр.ст.

мин. 20,00

 

13

изменен

Разрешение за прокопаване на улични и тротоарни настилки, озеленени площи и вътрешноквартални пространства

7

-

-

5,00 + депозит

от 10,00лв/ м2

Депозитът се

връща на инвес

титора, след като

възстатанови

настилката

14

Издаване на акт за узаконяване на незаконно изграден строеж

7

-

-

0,3% от стр.ст.

     мин. 20,00

 

15

изменен

Съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване по §184 от ЗУТ

30

-

-

0,2% от

стр.стойност

 

16

Презаверяване на разрешение за строеж при условията на чл.153, ал. 3 и 4 от ЗУТ

7

-

-

0,05% от стр.ст.

мин 5,00

 

17

отпада

Удостоверение за ползване на обекти по чл.178, ал.2 от ЗУТ и чл.4, ал.1 и 2 от наредба № 6 – за разрешаване ползването на строежите в Р България 

14

-

-

30,00

 

18

изменен

Удостоверение за предадена екзекутивна

документация по чл. 175 ал.2 от ЗУТ за безсрочно съхранение

14

-

-

20,00

 

19

Попълване приложението към данъчна декларация

1

0,5

-

1,00

 

20

Издаване на удостоверения за отстояние на игрална зала до основни и средни учебни заведения и казарми по чл.41, ал.2, чл.51, ал.3 и чл.59, ал.7 от Закона за хазарта

14

7

.

30,00

 

21

отпада

За служебно осигуряване на становища от заинтерсованите централни и териториални администрации, специализирани контролни и експлоатационни дружества по чл.143, ал.4 от ЗУТ

14

-

-

20,00

 

22

 

 

22.1

 

 

 

 

22.2

Издаване разрешение за временно ползване на тротоари, площади, улични платна и др. Общински терени за разполагане на строителни материали:

За град Враца:

 • ЦГЧ
 • Първа зона
 • Втора зона

За селата

3

-

-

 

 

 

 

 

5,00

4,00

3,00

0,50

Размерът на

таксата е за

м2/ месец

23

Оценка на поземлен имот по реда на глава VII от ППЗДС

7

3

-

5,00

 

24

Оценка на поземлен имот по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи

14

7

4

5,00

Територии по

ЗСПЗЗ,

касаещи § 4

25

Издаване на заповед за покарване на временни пътища по чл.190, ал.6 от ЗУТ

30

14

-

10,00

 

26

изменен

Издаване на заповед за установяване право на преминаване през чужд имот за определен срок по чл.192, ал.2 от ЗУТ

30

14

-

10,00

 

27

Издаване на заповед за осигуряване на свободен достъп в недвижим имот за извършване на разрешени или предписани проучвателни, проектни, строителни,

монтажни, контролни и други видове работи по чл.194, ал.1 от ЗУТ

14

7

-

10,00

 

28

изменен

Издаване на заповед за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти по чл.193, ал.3 от ЗУТ

30

14

-

10,00

 

29

Изготвяне на оценки и определяне размера на обезщетение по чл, 210 от ЗУТ

30

14

-

10,00

 

30

отпада

Издаване на становище на гл. архитект за завършеност на строеж по чл.5, ал 2 от наредба № 6 – за разрешаване ползването на строежите в Р България 

7

-

-

20,00

 

31

Удостоверение за търпимост на изградени строежи по § 16, ал.1 от ПР ЗУТ 

7

-

-

5,00

 

32

Издаване на удостоверение степен на завършеност на строеж

7

-

-

5,00

 

33

Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот

7

-

-

5,00

 

34

Издаване на удостоверение за налични обособени дялове (части) от имот по одобрени инвестиционни проекти

7

-

-

5,00

 

35

Издаване на копие от документи и чертежи, съхранявани в техническия архив

 • Формат А4
 • Формат А3 – А0

14

7

-

 

 

2,00/лист

   7,00/чертеж

 

45

изменен

Издаване на удостоверение Обр. УП - 2

30

-

-

3,00

 

46

изменен

Издаване на удостоверение Обр. УП - 30

30

-

-

2,00

 

 

.........................................................................

 

 

 

 

 

68

нов

Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект по чл. 143 от ЗУТ

7

-

-

0,2% от стр.ст.

 

69

нов

Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект по чл. 144 от ЗУТ, по който се издава разрешение за строеж

7

-

-

0,2% от стр.ст.

 

70

нов

Одобряване на инвестиционен проект – заснемане за възстановяване на изгубени проекти по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ

7

-

-

0,2% от стр.ст.

 

71

нов

Проверка при достигнато ниво фундаменти на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и ПУП, съгласно чл. 159, ал.3 от ЗУТ

7

3

-

20,00

 

72

нов

Удостоверение за предаване на екзеку-тивна документация по чл.175, ал.5 от ЗУТ

7

-

-

5,00

 

73

нов

Становище на гл. архитект относно приемането на  завършен строеж от

 I, II и III категория

7

-

-

20,00

 

74

нов

Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж  от IV категория

14

-

-

250,00

 

75

нов

Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж  от V категория

14

-

-

140,00

 

76

нов

Удостоверение за ползване на строеж  от VI категория по чл. 56 или чл. 151 от ЗУТ

14

-

-

30,00

 

77

нов

Запознаване с проект за ПУП, обявен по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

1

-

-

0,00

 

78

нов

Съставяне на констативен акт за неза-конно строителство по § 184, ал. 3 от ЗУТ

30

-

-

20,00

 

79

нов

Удостоверение и скица по чл. 13 от ППЗСПЗЗ

30

-

-

15,00

 

80

нов

Извършване на оценка за съответствието чрез приемане от ОЕСУТ , съгласно чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

30

-

-

90,00

 

81

нов

Издаване разрешение за предоставяне на домашен любимец (куче) от общински приют за отглеждане

7

-

-

25,00

 

82

нов

 

 

 

 

 

 

Одобрявяне на частично изменение на ПУП -  ПРЗ, ПЗ, РУП по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

  За жилищно строителство

 • физически лица
 • юридически лица    

  За  нежилищно строителство

 • физически лица
 • юридически лица    

30

-

-

 

 

 

15,00/ имот

15,00 /имот

 

25,00/ имот

50,00/ имот

 

83

нов

Заверка на заповедна книга на строежа

7

-

-

5,00

 

84

нов

Удостоверения за характеристиките

(категорегория) на земеделска земя

на имот във Врачански лозя

14

-

-

5,00

 

85

нов

Обявяване на инвестиционни намерения

 за производствена дейност по реда на

чл.4 ал.2 от Наредба на МОС (ДВ 25/2003г.)

 

-

-

15,00

 

86

нов

Позволително за събиране на растения

по Закона за лечебните растения

7

-

-

5,00

 

87

нов

Издаване на справка относно граждан-

ството на лице, необходимо за устано-

вяване на  българско гражданство

2

-

-

2,00

 

88

нов

Издаване на удостоверение, че на лицето

не са отнети родителски права

10

-

-

2,00

 

89

нов

Сключване на граждански брак в Общи-

Ната / след предсавяне на всички доку-

Менти 10 дни преди датата /

-

-

-

10,00

Таксата се внася

в деня на сключ-

ване на брака

90

нов

Пресъставяне на актове по гражданско

състояние на събитие, настъпило в друга

държава

3

-

-

10,00

 

91

нов

Корекция на ЕГН – оригинал

15

-

-

2,00

 

92

нов

Корекция на ЕГН – дубликат

5

-

-

3,00

 

93

нов

Съставяне на ЛРК лице при промяна на

постоянен адрес от друго населено място

1

-

-

2,00

 

94

нов

Издаване на удостоверение за здравна

осигуровка

30

-

-

2,00

 

      II  Новите такси за услугите по точка I влизат в сила от деня на приемане на решението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

                                                                      /Сл.Григоров/  

                                                Вярно с оригинала:                                                                      Сп."Работа със съветниците":     

                                                                                    /Й. Стоянова/