ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА

 

 

ПРОТОКОЛ №8

от 17.03.2004 година

РЕШЕНИЕ № 48

 

 

ЗА: Приемане на Общинска стратегия за закрила на детето 2004- 2006

 

 

 

          На основание чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

 

О Б Щ И Н С К И Я Т    С Ъ В Е Т

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

 

          1.Приема Общинска стратегия за закрила на детето 2004 – 2006 година

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

                                                                      /Сл.Григоров/  

                                                Вярно с оригинала:                                                                      Сп."Работа със съветниците":     

                                                                                    /Й. Стоянова/

 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ВРАЦА

П.к. 3000, гр. Враца, ул. “Лукашов” № 15, тел/факс: 66-51-50

e-mail:ossp-vr@isv.net

 

Общинска стратегия за закрила на детето 2004-2006г.

 

Държавната политика за развитието на ефективна система за грижи за деца, която да поставя във фокуса детето и неговите права, намери израз в Закона за закрила на детето. Основен принцип на закона е правото на всяко дете да расте в семейна среда и да развие цялостния си потенциал. Институционалната грижа остава като последна алтернатива.

Необходимо е да се развият нови услуги, алтернативни на институционалните, които да подкрепят децата и семействата в риск.

Настоящата стратегия е инициирана от представители на Отдел “Закрила на детето” и е изготвена с  участието на представители на общинската администрация, регионалните звена на Национална служба полиция, регионалните инспекторати на МОН, Районен център  по здравеопазване и МКБППМН, Д”СП” – Враца. Разработена е въз основа на Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и правителствената стратегия на Република България за деинституционализация и плана за действие. Тя е в унисон с реформата  в системата за закрила на детето и с националната стратегия за закрила на детето 2004-2006г.

 

1.     Преглед на националната политика:

Основната стратегическа цел поставена в Националната стратегия за закрила на детето 2004-2006г. е да се създадат условия за спазване правата на всички деца в България с оглед повишаване на благосъстоянието им. Съответните подцели – да се осигури гарантиран минимален брой и вид услуги за деца и семейства в областта на закрилата на детето във всички общини и страната, съобразно специфичните местни и регионални потребности; и  да се повиши качеството на грижата и услуги за деца.

 

2.Анализ и прогноза на социалната ситуация в община Враца.

Населението на Община – Враца наброява  95 856 жители. Броят на децата е  16 298. В зависимост от възрастовите групи броят им е както следва: до седем годишна възраст 4805 деца; от седим до четиринадесет годишна възраст 6526 и от 14-18 годишна възраст 4967. През последните няколко години се наблюдава тенденция на задържане нивото  на раждаемостта.

Броят на селищата   в общината е  22 / в това число и гр. Враца/, като голяма част от селата  са отдалечени от гр. Враца. С. Лютаджик, с.Три Кладенци  и с.Вировско    са отдалечени с около  30- 35 километра.

          В община гр. Враца е създаден  един отдел “Закрила на детето”в Дирекция “Социално подпомагане”. В него работят трима социални работници. За 2003 г. в отдел “Закрила на детето” са постъпили 548 преписки /включително призовки за съдебни и административни процедури/, което представлява три пъти повече обработвани преписки в сравнение с 2002г.

          Броят на училищата общо в общината са 32 / в това число не са включени ПУ”Петър Берон”, ДОВДЛРГ, и шест техникума в общината/. Включените деца в образователната система са 9926  в Общинските училища.

На територията на общината има 30 детски градини /в това число към  тях влизат и 9 яслени групи/  със записани 2450 деца , от тях 149 деца са в яслена възраст.

          Заетият персонал в образователната система и детските градини е 1510, от него педагогически   1069  , медицински 65 /за детските градини/ и друг персонал 441. 

          Детските ясли на територията на общината са общо  5. В тях са записани 157 /средно списъчен състав/ деца, които ползват тази услуга.  В това число е една седмична ясла, предоставяща седмични грижи на деца от 0 до 3 години.   Средната  посещаемост е  16 деца. Зает персонал  117, от които педагогически 8,  медицински /висш, полувисш и среден/ 60.

          Икономиката на града е в процес на преструктуриране и много предприятия са затворени или работят с намален капацитет. Общият брой на безработните лица, регистрирани в  Дирекция “Бюро по труда” към 31.12.2003г. е 6340 . Равнището на безработица в края на месец декември за общината е 15,4%  от икономически активното население, като средното за страната е 13,52%. Регистрираните безработни младежи до 19 години са 188 като техният относителен дял е 2,96%. . Разпределението на безработните младежи показва, че   с основно и по-ниско образование са 50.7%%.  Без квалификация са 60.2%. Тези фактори, както и липсата на професионален опит затрудняват тяхната реализация на пазара на труда. Делът на продължително безработните младежи е 41.7% и представлява 9.6% от общият брой продължително безработни лица. 

          Бюджетът на общината в началото на 2003година по план възлиза на 17 385 063 лв. В края на 2003г. с допълнителните субсидии по програмата за временна заетост, за издръжка на държавни дейности и други, бюджета на общината по план  е 22 339 407лв. Преходният остатък за бюджета през 2004г. възлиза на 25 401лв. Приходите в общинският бюджет общо през годината са 1 782 070 лв. данъчни и 3 749 722 не данъчни приходи.

          За  социални дейности в общината са изразходвани  през 2003г.,  както следва:          ДДМУИ с. Три кладенци – 142 712 лв./ от тях за издръжка 56 317лв./; ДДД “Зорница” – 94 376 лв. /от тях за издръжка 45 146 лв./; За дейностите “Домашен социален патронаж” и Клубове на инвалида в общината – общо 138 745 лв.

          В бюджета на общината за издръжка на държавните дейности предоставящи услуги за деца през 2004г. са предвидени както следва: За издръжка на ДДД”Зорница” за 50 места – 48 946 лв.; За издръжка на ДДМУИ с. Три Кладенци – 97 537 лв.

 

2.1.Информация за рисковите групи деца:

Деца в семейства живеещи в неравностойно социално положение .

Това е най- голямата рискова група деца и семейства. В нея влизат следните подгрупи:деца от социално слаби семейства-1342;

деца от непълни семейства-129;деца от многодетни семейства-557;деца с увреждания получаващи добавки по ЗЗРСИИ от Д”СП”-32;деца отглеждани в семейна среда по Националната програма “Личен Асистент” –11.

Данните за тези групи са само за деца на семейства, които са на подпомагане от Д”СП” към декември 2003г.

Основните проблеми за тези семейства са бедността, високата безработица, ниска квалификация, жилищни проблеми, липса на емоционална и морална подкрепа, несъвършенствата в образователната система.

Всичко това води до социална изолация, стрес, депресия, домашно насилие, отпадане на децата от училище – причини за разпадането на много семейства и изоставянето на децата .

Значителна част от тези семейства са от ромска етническа принадлежност. Няма конкретни данни за размера на това население в общината. Тези семейства са значително по- бедни,  ниско образовани и квалифицирани. Родителите се принуждават да насочват децата си към специализирани институции, където ще бъдат нахранени и облечени, поради трудностите при осигуряване на храна, средства за оцеляване и здравни грижи. Голям процент от децата не посещават учебни занятия, за да работят в някои случаи да просят или крадат.

Отпадналите ученици за  първи срок на учебната 2003/2004г. са  64.  Посочени причини за тяхното отпадане- заминали в чужбина 35;  по семейни причини 26 , със слаб успех  2, омъжена 1 .

Съществуващите до сега форми на социалното подпомагане, предоставени от държавата, не посрещат адекватно действителните нужди на общността.  През 2003година са изразходвани 2 543 781лв. за социално подпомагане, в това число целево за отопление и наем и помощи за инвалиди. Общо изплатените средства със помощите по Закона за социални помощи за деца и други помощи и обезщетения възлизат на 3 245 593лв.

Поради липсата на предлагани услуги в общността за родителите на тази група деца най -често се използваше настаняването на деца в институция, като форма на социална услуга.

Със приемането на редица поднормативни актове на закона за закрила на детето през 2003г. постепенно бяха законово регламентирани и други видове услуги. Някои от тях започнаха реализирането си , като превенция изоставането на деца както и тяхната реинтеграция от Д”СП”/отдел “Закрила на детето”. Необходимо е доизграждане на партньорската мрежа и организиране на дейностите по превенция изоставянето на деца на ниво родилен дом.   Приемната грижа , като вид социална услуга, предстои да бъде стартирана от Д”СП”през 2004г. В тази връзка е необходима квалификация на работещите в ОЗД , както и на Комисията за закрила на детето. 

Други предлагани услуги  свързани с деца в общината:Майчин център “Българка”-предоставя подкрепа и съвети на родители при разрешаване на кризисни ситуации, познания за родителски грижи, релаксация и здравни беседи, застъпничество по въпроси за правата на децата, самотните родители, занимания с деца на възраст от 0-12 години /почасова грижа/.

В община Враца е създаден Консултативен център по зависимости – изнесено отделение на ОДПЗС , с основни дейности – превантивна и консултативна и рехабилитационна психотерапевтична работа след амбулаторно лечение на деца и лица. Предстоящи програми на центъра – превенция на наркоманиите в училищата за 2004г. ; Общинска програма за намаляване престъпността сред млади хора, зависими от психотропни вещества.  

 

2.2. Деца с увреждания.

РЕЛКК – Враца започва своята дейност от 28.02.2001г.  До 10.11.2003г. са подадени общо 499 молби , от които са освидетелствани и преосвидетелствани 483 деца. По подадената информация от РЕЛКК,  през 2001, 2002г., 2003г. от  община Враца са  освидетелствани общо 166 деца /без  9 деца, които  са   преосвидетелствани  / . От тях 90 деца са с определена чужда помощ.

Основни услуги за децата с увреждания на територията на общината : Дневен дом за деца “Зорница”в гр. Враца, Помощно училище интернат “Петър Берон”- Враца, Дом за деца и младежи с умствена изостаналост с. Три кладенци.

Дневен дом за деца “Зорница” е социална услуга за деца с увреждания без откъсване от обичайната домашна среда. Капацитетът на дома е 50 места за деца от 3 до 18 години. Ползващи услугата са предимно семейства от гр. Враца и от кв. Кулата и Бистрец. Няма възможност поради отделеченост да се ползва от семейства от останалите населени места. Децата се извозват от домовете и съответно се  прибират с микробус /нает по граждански договор/, което облекчава родителите. По списъчен състав за 2003г.ползващи услугата на дневният дом са 40 деца. Преобладаващите диагнози са ДЦП, интелектуални затруднения, слепота, епилепсия и смесена патология. Обгрижват се и възпитават през деня от специално подготвени за целта специалисти- логопед, рехабилитатор, специален педагог, социален работник, мед. сестри  и обслужващ персонал. Работи се по възпитателно- корекционни програми на МТСП, като децата са разделени на 3 групи,според интелектуалните затруднения. Една от групите се обучава на ниво Помощно училище –втори клас, тежка паралелка. Материалната база е в отлично състояние,оборудвана за специалните нужди на децата, с кабинети за индивидуална и групова работа, кътове за децата. Модерно оборудвани са рехабилитационен салон, логопедичен кабинет, класна стая, компютърна зала, музикален салон за арт терапия, два трудотерапевтични кабинета по готварство и шивачество. Персоналът на дома е 14 бр. висококвалифициран, но недостатъчен. За качествено обгрижване и възпитание на децата, адекватно на техният брой , са нужни още 2 групови възпитатели -специални педагози, 1 музикален ръководител и 1 психолог. Друг проблем на ДДД”Зорница” е, че няколко деца ще навършат пълнолетие, има и лице на 23 години, което не отговаря на изискванията на дома. За тях  няма алтернативна социална услуга на отглеждането им в собствените семейства и попадане отново  в социална изолация. Подходяща услуга е изграждане на защитени жилища за лица с увреждания на територията на гр. Враца.           

 ПУИ “Д-р Петър Берон” е специално помощно, за обучение  на деца  с умствена изостаналост и други увреждания, в което се осъществява консултативна, диагностична, образователна, корекционно- възпитателна и други дейности, насочени към коригиране и компенсиране на съответните увреждания и нарушения, стимулиране на децата и учениците. Обучението е от 1 до 8 клас.След това, желаещите ученици се обучават в професионална паралелка по “Шивачество”. Капацитетът на училището е 240 места, капацитет на интерната 200 места. Броят ученици в училището е 240 деца, като от Общ. Враца 175 са с лека умствена изостаналост, 5 с умерена умствена изостаналост, и с ДЦП 8 деца /общо 188 от Общ. Враца/, останалите деца са от други общини в областта и от др. области . В училището работят 58 педагози – със специализации – специална педагогика, етопедия, социална педагогика, логопедия и педагог- психолог.

ПУИ”Д-р П. Берон” –Враца се финансира от бюджета на МОН и чрез спонсорство. Сградата е голяма, състои си от 2 крила със самостоятелни входове- интернат и училище сравнително в добро състояние. В не добро състояние са санитарни възли, врати на кабинети, умивалници.   Училището е включено /до 2003г./в проект “Помощни училища” за  подготовка на деца със специални образователни потребности за интегриране в общообразователни  училища на фондация Програма “Стъпка по стъпка”Обучени са 18 учители за работа по проекта. Със средства на фондацията е създадена стимулираща за обучение среда в 4 класни стаи с оформени центрове за работа по интереси.  Интегрираните ученици  по програмата и в съответствие с изискванията за обучението на деца със специални образователни потребности са общо  28. През настоящата учебна 2003/2004г. по програма “Стъпка по стъпка”, работи помощната детска/седмична/ градина за деца от 3 до 7 години, която е към училището. В процес на договаряне е продължаването на работата по програма”Стъпка по стъпка “ за предстоящата учебна година за интегриране на деца и ученици в общообразователни училища.

 

2.3. Деца с отклоняващо се поведение:

На отчет в Детска педагогическа стая в РПУ гр. Враца през 2003г.се водят 285 малолетни и непълнолетни лица за извършени престъпления и  противообществени прояви. Регистрирани в ДПС извършители 79.  С наложени наказания по закона за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни 110 деца .Увеличават се случаите на просия, проституция, бягство от училище и от дома. Случаите на скитничество 4, алкохолизъм 3, и наркомания 1, запазват тенденциите от 2002г. Основни идентифицирани фактори –занижен родителски контрол и липса на здрава семейна среда, слаба връзка родител – дете, травмиращи семейни взаимоотношения, неблагоприятна заобикаляща среда.

За децата с отклоняващо се поведение се прилага система от възпитателни мерки  и наказания по ЗБППМН. Създадена е общинска комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни с 12 обществени възпитатели, ДПС работи с 3 инспектора/те отговарят освен за община Враца и за община Криводол/ . От настоящата година РПУ започва работа по програмата “Работа на полицията в училищата”- изнасяне на лекции и беседи с цел превенция на насилието над деца и противообществени прояви.

Освен дейността на институциите, липсват адекватни на нуждите услуги и грижи за превенция на отклоняващото се поведение  и за ресоциализация. Необходими услуги на територията на общината са център за превенция и ресоциализация на деца с противообществини прояви, с кризисно звено за временно настаняване.

 

 

 

2.4.Деца жертви на насилие:

Брой деца , жертва на насилие или експлоатация , включително деца срещу които е извършено престъпление 31. Видовете престъпления са предимно умишлено нанасяне на телесна повреда, блудство, измама, изнудване, склоняване към просия, склоняване и принуждаване към проституиране, .  Най –често потърпевшите са непълнолетни предимно момичета.

Данните не отговарят на реалните, поради страха на децата и родителите, толерантност към някои типове насилие. Недостатъчна е информираността относно правата на детето, системата за закрила и институциите в общината, които биха могли да помогнат /макар и недостатъчни/.  Обикновено помощта на тези деца се свежда до настаняване извън семейството , най -често в институция, заедно с деца които са извършители на противообществени прояви.

Д”СП” проучва проблема, настанява детето в подходяща среда/роднини или институция/; извършва проверки по жалби и сигнали за нарушаване правата на децата, дава задължителни предписания за отстраняването им, сигнализира съд, прокуратура, полиция.

 

2.5. Деца на улицата.

На територията на РПУ – Враца са регистрирани 35 деца работещи на улицата – просещи, проституиращи. Извършващите просия са най-често принуждавани от родителите или роднини. Основни проблеми при тази група деца са свързани  с непосредствените рискове на улицата- насилие, недохранване, заболявания. Повечето от тях не посещават  редовно училище, това ограничава възможностите им за развитие, получаването на здравна помощ. Липсват услуги за посрещане спешните нужди на тези деца.  В РПУ Враца се оказва  полицейска закрила съгласно  Наредба за условията и реда за оказване на полицейска закрила. Предоставено е за ползване  помещение на УТЦ “Леденика”, което е извън града. В рамките на гр. Враца няма помещение за оказване на полицейска закрила.  

 

2.6. Деца настанени в специализирани институции.

На територията на общината функционират институции за отглеждане и възпитание на деца към МОН – ДОВДЛРГ”Асен Златаров”; ПУИ “Д-р  Петър Берон”; МЗ – Дом за медико –социални грижи за деца; МТСП – Дом за деца и младежи с умствена изостаналост – с. Три кладенци.

В Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа “Асен Златаров” гр. Враца  са настанени 94 деца и младежи.  От общият брой – навършили  пълнолетие са 17 . Деца  настанени по Закона за закрила на детето , след извършена преоценка от ОЗД са 46 . Със здравословни проблеми – нощно напикаване – 11; с астма – 2 ; с хипертония 1; кривогледство 2; заболяване на панкреаса – 1; с различни форми на олигофрения – 17. Всички  деца имат лични лекари и стоматолози, разпределени от ръководството на дома или по родните си места . 

Повечето от децата са от община Враца и от общини от област Враца- Роман Мизия, Криводол, Бяла Слатина, но има и от обл. Монтана и обл. Плевен – Червен Бряг, Долна Митрополия.

В зависимост от социалният статус – сираци –2, полусираци – 19, с декларации за осиновяване – 4/подадени в регистъра за осиновяване 3, другото е навършило пълнолетие/, за временно отглеждане –65/които поддържат връзка със семейството/, 4 деца с родители лишени от родителски права.

Най - честите причини за постъпване в институцията – неблагоприятна семейна среда, социални , финансови, битови и здравословни.

30 от децата учат  в помощното училище, останалите учат в масови училища. От дома няма извършвани осиновявания на деца.

Разполагат с 28 човека персонал от които 14 педагогически.

В момента Дома не работи по проекти за алтернативни услуги. Финансира се от МОН  и чрез спонсорства.

 Дом за медико -социални грижи за деца  е институция към МЗ, за отглеждане на деца от 0 до 3 години. Капацитетът на дома е 165 леглови фонд, брой деца към 31.12.2003г. е 116 деца. От тях с аномалии 40 деца.   83 от децата са настанени по ЗЗДет. Най много от общините – Враца /25деца/ и Мездра /21деца/, останалите са от Роман, Бяла Слатина, Криводол, Мизия, Оряхово, Козлодуй, Хайредин. С декларации за осиновяване са 65 деца ,  изоставени 5, за отглеждане 45.  През 2003г. са постъпили 61 деца,  реинтегрирани в биологични семейства – 20 ,  осиновени са 33, преминали в други домове 3 деца.  Персоналът в дома е общо 136 , като пряко зает в обгрижването на децата е 117 /медицински, педагогически  и детегледачки/, стопански сектор не зает в отглеждането на децата – 19 бр.

От месец октомври 2003г.ДМСГД  е включен в програмата “Да растеж без родители”, за обучение на мултидисциплинарен екип. Обучението продължава и през настоящата година.  Работи по програма “Внучето на баба” за деца с аномалии , която ще продължи до април 2004г.

Дом за деца и младежи с умствена изостаналост с. Три кладенци  е с капацитет 60 места. Настанените  деца и младежи са 43, сградовият фонд на дома не позволява домуването на повече от 45 , въпреки посоченият капацитет. Преобладаващите диагнози са тежка и дълбока умствена изостаналост, 10 от настанените са с умерена умствена изостаналост. Под 18 години са само 6 деца, които  са с умерена към тежка  умствена изостаналост, и с  тежка умствена изостаналост. От децата 1 е с декларация за осиновяване, 1 с родители лишени от родителски права, 1 без данни за  родителите, останалите три  са с родители живущи в общини от обл. Враца.

Основна цел на дома е отглеждане , корекционно – възпитателна и компенсаторна работа по програми на МТСП, трудотерапевтични планове и медицинско обслужване на децата и младежите.От 2003г се работи и по индивидуални програми за деца и лица с умерена степен на умствена изостаналост.  Обгрижването е институционално с нощуване /”в пансионатна форма”/. Общият персонал на дома е 27, от които педагогически 4, медицински 5.

Предстоящите цели на дома са: повишаването качеството на грижите , доближаването им до среда близка до семейната в малки групи до 8 човека. Но за това е необходимо преструктуриране на сградите  със съответните  инвестиции.  През настоящата година е планиран  честичен ремонт и преустройство  на първа битова сграда, с цел подобряване условията  на домуващите в 1 група .

 

2.7. Деца без родители.

Децата без родители се отглеждат от настойници и попечители, в специализирани институции или се осиновяват.

Отглежданите от настойници и попечители на територията на община Враца са   13 деца, с настойници или попечители определени от ОНП – община Враца.

В съществуващите институции в община Враца са настанени 4 деца /кръгли сираци/ и 70 деца  с декларации за осиновяване. За 2003г. са извършени 33 осиновявания от ДМСГД. На този етап подбора и подготовката на кандидат- осиновители и подкрепата на деца и   семейства при процеса на осиновяване се осъществява от ОЗД/ДСП.

Основните проблеми на децата настанени при настойници и попечители са недостатъчните доходи за посрещане на всички нужди на децата.

 

3.Приоритети.

На базата на анализа на нуждите на децата и семейства от социални услуги и ресурсите в общината са изведени следните приоритети:

          -  Предпазване от институционализиране на деца с риск от изоставяне ;

-            Предпазване от институционализиране на деца с противообществени прояви;

-            предотвратяване на отклоняващото се поведение на децата и отпадането им от образователната система;

-            Предотвратяване насилието срещу деца;

-            Реинтеграция на деца от институции в биологични, осиновителни и приемни семейства;

-            Подобряване качеството на институционалната грижа;

-            Грижа за децата с увреждания и разширяване капацитета на съществуващият  дневен дом  и въвеждане на услуги за семейна подкрепа;

-            Грижа за децата на улицата; превенция и реинтеграция.

 

4. Визия- чрез реализирането на настоящата стратегия и развитието на необходимите услуги в общността, да се осигурят по-добри условия на живот -  за равен шанс, равни възможности и развитие цялостният потенциал на децата в общината.

 

5.     Основни принципи:

Намесата в живота на детето се допуска, за да се осигури - защита от насилие, предотвратяване постъпването в институция, реинтегриране на децата отглеждани в институция,  заместваща грижа за децата, които имат временна нужда от институционална грижа.

 

6.     Стратегическа цел:

Повишаване качеството на живот  и благосъстоянието на децата в община Враца и осигуряване защита на техните права.

 

7.     Основни задачи:

7.1. Доизграждане на партньорската мрежа и постигане на отлично взаимодействие между институциите   в общината в областта на закрилата.

7.2.Развитие капацитета за  работа, управление и предоставяне на социални услуги за деца в община Враца;

7.3.Развитие и приложение на съществуващи добри практики, свързани с:

-            превенция на изоставянето на децата;

-            превенция на детската престъпност;

-            превенция на отпадането от училище;

-            развиване на алтернативни услуги, предоставяни в общността –приемна грижа; дневни центрове към ДМСГД за предоставяне на услуги   за деца с увреждания от семейства /рехабилитационни, речево слухови процедури и др. / , обучение на кандидат осиновители, обучение и консултиране на родители на деца с увреждания; развитие на алтернативни форми на отглеждане и възпитание на деца от ДОВДЛРГ- организация на работа в малка група, дневни групи , за деца които ще пребивават само през деня, реализиране на консултативна дейност с родители на входа на институцията;

-            реинтегрирането на децата в собствените им семейства;

-            подобряване на качеството на живот и грижи за децата, за които няма друга алтернатива освен да останат в специализирани институции до навършване на пълнолетие;

-            създаване на програми за социална интеграция на младите хора, напускащи институцията и подготовка за самостоятелен живот; -изграждане на защитени жилища за деца напускащи институцията, които няма къде да отидат;

-            разширяване на услугите за деца с увреждания създаване на условия за интегрирането в масови училища;- разширяване капацитета на ДДД”Зорница”; създаване на обособено звено предоставящо заместваща грижа за деца с увреждания денонощно , в рамките на една седмица в годината или на полугодие;

-            развитие на услуги за деца на улицата /”Дневен център”за работа с деца на улицата /  и намаляване на социалната им изолация;

-            предоставяне на услуги насочени към помощ и подкрепа на деца с асоциално поведение; /Център за социална работа с деца – превенция и ресоциализация/

-            предоставяне на услуги , насочени към помощ и подкрепа на малтретирани деца – Кризисен център предоставящ временен  подслон и терапевтична помощ на деца жертви на насилие.

-            предоставяне на услуги за деца и семейства в риск/Център за семейна подкрепа”Училище за родители” със кризисно звено “Майка и бебе”.

8.     Дейности по изпълнение на задачите :

П л а н   з а   д е й с т в и е

Период на изпълнение 2004г.

Дейности

Отговорни институции

1.Комисията за закрила на детето с представители на различни ангажирани институции ще координират, оценяват и анализират изпълнението  на плана.

1.1.Провеждане на регулярни работни срещи за проследяване  и оценяване изпълнението на плана.

1.2.Изготвяне на регулярни доклади за изпълнение на дейностите съгласно заложените показатели

 

Резултат:Брой проведени срещи,  извършени оценки, взети решения,  брой изготвени доклади.

 

 

Всички ангажирани институции

 

 

На всеки 6 месеца

 

 

На всеки 6 месеца

2.Създаване на условия за провеждане на конкретни мерки за закрила – полицейска закрила и мерки за закрила на децата в семейна среда:

-осигуряване на помещение за полицейска закрила към РПУ в рамките на гр. Враца;

-осигуряване на 3 подходящи помещения за индивидуална и групова работа с деца, родители, кандидат осиновители и приемни семейства към  сградата, която се ползва от Д”СП”.

 

Резултат: брой на децата получили консултиране, оказана    семейна подкрепа; брой осигурени помещения.

Община – Враца;

 РДВР,РПУ

 

 

Срок 30.06.2004г.

 

Община Враца, Д”СП”

 

 

Срок 30.06.2004г.

3.Повишаване квалификацията и обучение на работещите в ОЗД и членовете на Комисията за закрила на детето по приемна грижа.

3.1. Реализиране на услугата в общината.

 

Резултат: Създаване на алтернативна услуга в общността, намаляване броя на децата отглеждани в институции.   

АСП; Д”СП” ; НПО

 

 

 

 

Срок 31.12. 2004г.

4.Уточняване на взаимодействието с родилно отделение. Провеждане на минимум две срещи с персонала и въвеждане на методиката Работа по превенция на ниво родилен дом.

 

Резултат: Увеличаване на успешно реализирани случаи по превенция изоставянето на деца. 

Д”СП”/ОЗД, РЦЗ

РО

 

 

 

 

Срок 30.03.2004г.

5. Подготовка и откриване на нови видове услуги към ДДД”Зорница” за деца с увреждания от семейства: рехабилитационни, процедурни – речево, слухови и др.

5.1. Подготовка и откриване на Семейно консултативен център за обучение и консултиране на родители на деца с увреждания, към ДДД”Зорница”

5.2. Обособяване на помещение в ДМСГД, за провеждане на разговори с деца и родители от соц. работници ОЗД, с цел изготвяне на индивидуални планове за детето.

5.3. Реализиране на нова услуга в рамките  на ДМСГД – предоставяне на  консултации на кандидат –осиновители, осиновяващи увредени деца.

 

Резултат: Развитие  на алтернативни услуги в общността с цел  превенция изоставянето  на деца с увреждания, увеличаване случаите на семейства получили подкрепа.

 

ДДД”Зорница”, Община Враца

31.12.2004г

 

ДДД”Зорница”, Община Враца

31.12.2004г.

 

ДМСГД

 

30.03.2004г

 

ДМСГД

Постоянен

6. Реализиране на  информационната и образователна  програма по проект “Правото да бъдеш дете”, на ОЗД : , обучение на децата и учителите в две училища в гр. Враца, обучение на служители от РПУ.   Подготовка и разпространение на брошури по правата на детето за децата от всички училища.

Провеждане на срещи с родителите. Разпространение на сборник с нормативни актове по ЗЗДет. на съответните партньори.

 

Резултат: Брой проведени срещи с деца, родители, учители, брой разпространени брошури. Брои разпределени сборници.   

О”ЗД”; РИО на МОН; Община Враца

НПО

 

 

Срок 30.06.2004г.

Продължаване на програмата в другите училища в гр. Враца до 31.12.2004г.

 

7. Изследване разпространението  на зависимо поведение сред децата-наркомании, алкохолизъм, тютюнопушене. Представяне на резултатите на Д”СП”

 

Резултат: Реална оценка на нуждите на деца със зависимо и проблемно поведение.

Център по зависимости,  МКБППМН,ХЕИ,

 

 

 

31.07.2004г.

 

 

 8.Разработване и реализиране на информационни и образователни програми относно наркоманията, и отклоняващото се поведение сред децата /просия проституция/. Терапевтична работа по конкретни случаи деца със зависимо поведение.

 

Резултат: Брой  осъществени информационни и образователни срещи. Брой случаи по които се работи за периода.

 

Център по зависимости, Община Враца”Съвет по наркомании”

МКБППМН; ОЗД, ХЕИ,

 

 

 

Срок 31.12.2004г

 

9. Идентифициране на децата необхванати в образователната система и застрашени от отпадане от училище.

9.1.Предприемане на мерки за деца необхванати от образователната система, застрашени или отпаднали от училище.

 

Резултат: Брои на децата върнати в училище.

 

Отдел “Просвета”, Община- Враца;РИО на МОН; МКБППМН

ОЗД

 

 

 

Срок 31.12.2004г.

10.Обучение на екипа за комплексно педагогическо оценяване , за обучение на ресурсни учители на деца с увреждания интегрирани в масови училища.

 

10.1.Идентифициране на деца с увреждания и специални нужди, откриване досие на детето в ОЗД и изготвяне на индивидуални планове.

 

10.2.Изпращане на информацията за деца с увреждания от ОЗД  в  РИО на МОН, за интегриране на децата в общността.

10.3.Осъществяване на психологическа подкрепа на родителите при вземане на решение за избора на обучение на детето, интегрирано или в специална детска градина, информиране и консултиране. 

 

Резултат: брой обучени специалисти, брои идентифицирани деца с увреждания, брой на семействата, на които е    оказана семейна подкрепа.  

РИО на МОН

 

Срок март 2004  и постоянен.

 

ОЗД/ Д”СП” РЦЗ/РО;

Родителски сдружения

Срок май 2004г.и постоянен

 

Д”СП”

Срок до 31.12.2004г.

всяка година

РИО, Екипа за КПО, Д”СП”

Срок постоянен

 

11.Извършване на оценка на образователните потребности на децата с адекватни и подходящи на възможностите им формални и неформални процедури .

Резултат:Брой на децата на които е извършена оценка.

 

11.1. Архитектурно адаптиране на  три детски градини и две общообразователни училища в районите  комплекс “Дъбника” и  центъра в гр. Враца. 

 

 Резултат: Извършване на планираните дейности в общината. 

 

РИО на МОН; Екипа за комплексно педагогическо оценяване,Д”СП”.

Срок 09-10. 2004г. ежегодно

 

 

 

Община Враца, РИО на МОН

Срок до  09. 2004г.              

 

 

12.Осигуряване на ресурсни учители, допълнителен помощен персонал /придружители, лични асистенти/ за подпомагане на интегрираното обучение

 

Резултат:Брой на децата подпомагани от ресурсен учител или помощен персонал.

 

РИО на МОН, Д”СП”,Общината

Срок до 10.2004г.

13. Осигуряване на технически помощни средства за включване на децата с увреждания в образователният процес

 

Резултат:Брой на децата с осигурени помощни средства.

 

Д”СП”/МТСП, чрез фонд “РСИ”

Срок постоянен 

14. Постигане на промяна в нагласите на обществото в подкрепа на интегрираното обучение.

14.1. Провеждане на срещи в детските градини и  училища за приемане и подкрепа на интегрираното обучение

14.2. Популяризиране на националният план и настоящата стратегия чрез местните медии

14.3. Предоставяне на информация и консултиране на родители на деца с увреждания за социалните услуги, интегрирано обучение и правата на децата

 

 

 

Резултат: Брой проведени срещи, брой публикации и тематични предавания, брой консултирани и информирани родители.

 

РИО на МОН, Д”СП”

ПУ”Петър Берон”

 

Срок постоянен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Извършване на оценка на специалната детски градини и    помощно училище с оглед  създаване на ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение

 

Резултат: Изграден ресурсен център.

РИО, Екип за комплексно педагогическо оценяване, Д”СП”

Срок 12. 2004г.

 

16. Извършване на оценка на образователните потребности на децата, които в момента се обучават и възпитават в специална детска градина и училище, с оглед интегрирането им в  обща образователна  среда.

 

Резултат: Брой на децата на които е извършена оценка

РИО, Екип за комплексно педагогическо оценяване, Д”СП”

 

Срок юни 2004г.

 

17. Проучване и анализ на състоянието на ДДДМУИ с. Три кладенци, с оглед включването на децата в обучение в образователната система.

 

Резултат: брой обхванати деца и младежи

РИО, Екип за комплексно педагогическо оценяване, Д”СП”

Срок май- юли 2004г.

 

 

18.Разширяване капацитета на ДДД”Зорница” за предоставяне на дневна форма на грижа за деца с увреждания.

18.1 Реализиране на услугата- заместваща грижа за деца с увреждания включваща денонощна обгрижване в рамките на една седмица за годината , или на полугодие , целяща семейна подкрепа на родители с деца с увреждания, които няма на кого да оставят детето си за да отпочиват.

 

Резултат: Увеличен капацитет , реализирана услуга, , бр. семейства получили семейна подкрепа.

Община Враца, РДСП, ДДД”Зорница”, Д”СП”,

 

 

 

 

 

 

 

Срок 31.12.2004г.

 

19.Организиране на съвместни проверки с РПУ в увеселителни заведения, компютърни зали и др. относно спазване правата на децата в информационното общество и спазването на  вечерният час от малолетни и непълнолетни.

19.1.Създаване на мобилни групи с участие на  инсп. ДПС, соц. работници ОЗД, МКБППМН, и НПО, за работа с деца на улицата.

19.2. Съвместна работа по случаи на деца на улицата, оказване на полицейска закрила, идентифициране на децата , откриване досие на детето в ОЗД, предприемане на конкретни мерки за закрила

 

Резултат: Брой на извършените проверки, създадени групи,идентифицирани случаи, предприети мерки –оказана полицейска закрила. 

Общинска администрация; РПУ;ОЗД

 

 

 

 

 

 

Май 2004г. и постоянен

20.Подобряване качеството на грижите на децата отглеждани  в специализираните институции, въвеждане на индивидуални планове за грижи на всяко дете, съгласувани с ОЗД.

 

20.1.  Обучение на персонала на ДОВДЛРГ”Асен Златаров” по предоставяне на алтернативни услуги и индивидуални грижи за всяко дете съобразно Критериите и стандартите за предоставяне на  социални услуги за деца.

 

20.2.Въвеждане организация на работа в малка група по модел пилотиран в ДОВДЛРГ “Асен Златаров” гр. София.

 

20.3. Развитие на услуги на входа на институцията- консултативна дейност с родители, предотвратяваща изоставянето на деца в институцията.

 

20.4.Обособяване на помещение в ДОВДЛРГ за провеждане на индивидуална работа с децата и родителите от ОЗД и  за провеждане на екипна работа на сформирани мултидисциплинарни екипи

 

Резултат: Извършване на посочените дейности

ДОВДЛРГ “Асен Златаров”гр. Враца, РИО на МОН; ДДМУИ с. Три кладенци;

Постоянен

 

ДОВДЛРГ”Асен Златаров”

 

 

Срок 31.12.2004г.

 

 

Срок 31.12.2004г.

 

 

ДОВДЛРГ”Асен Златаров”

Срок 31.12.2004г

 

 

 

Срок 30.04.2004г.

 

21. Развитие на алтернативни форми на грижа в ДОВДЛРГ “Асен Златаров “ гр. Враца,  дневна форма и седмична форма  на грижа за деца от 3 до 7 години, и от 7 до 18 години.

 

Резултат: създадени алтернативни услуги в общността  

РИО на МОН, ДОВДЛРГ

 

 

 

 

31.12.2004г.

22. Включване на младежите от ДОВДЛРГ  в програми за осигуряване на професионално ориентиране и професионална подготовка.

22.1. Съдействие при намиране на работа при установените в трудовото законодателство условия.

 

22.2. Осигуряване на подходящи 2 защитени жилища и извършване на необходимите ремонтни работи,  за напускащите институции ДОВДЛРГ и ДДД”Зорница” младежи и девойки, , с цел социалната им интеграция.   

 

Резултат: Брой включени младежи в програми, брой оказани съдействия, брой защитени жилища

ДОВДЛРГ, Д”БТ”

Срок 30.06.2004г.

 

ДОВДЛРГ, Д”БТ”,Д”СП”

Община Враца

Срок постоянен

 

Община “Враца”

ДДД”Зорница”;

ДОВДЛРГ”Асен Златаров”

Срок 31.12.2004г.

23. Реализиране на програмата “Работа на полицията в училищата”. Провеждане на срещи и беседи в училищата с децата и училищните ръководства.

 

Резултат – Брой проведени срещи и беседи с деца.  

  

РДВР,РПУ,ДПС

 

 

 

 

Срок 31.12.2004г.

 

24. Оказване на финансова подкрепа  на младежите и девойките от Община Враца /сираци, полусираци и  изоставени/ напускащи ДОВДЛРГ съгласно нормативите на ППЗСП

 

Резултат: брой подпомогнати от Д”СП” - Враца 

Д”СП” – Враца, ДОВДЛРГ”Асен Златаров”

 

 

Срок 07.2004г.

 

 

 

9.Показатели за оценка на постигнатите резултати

 

Общ брои случаи на превенция;

Общ брой на одобрени и утвърдени приемни семейства;

Общ брой проведени срещи по превенция на зависимости;

Брой проведени образователни занимания с деца по защита правата на детето в т.ч. от ОЗД; РПУ;

Брой на проведени срещи с училищните ръководства от ОЗД;

Брой на разпространените образователни  брошури;

Брой на деца обхванати отново в образователната система;

Брой  идентифицирани деца със специални нужди;

Брой интегрирани деца в масови училища;

Реализирани проверки съвместно с РПУ и резултатите от тях;

Реализирани изследвания по зависимости сред децата и резултатите от тях;

Направени подобрения   и реализирани услуги в общността , ДОВДЛРГ; ДМСГД, ДДМУИ; ДДД”Зорница.

Брой на обучени специалисти в зависимост от видовете услуги;

Брой семейства с деца с увреждания, получили семейна подкрепа;

Брои идентифицирани деца работещи на улицата, и предприети мерки за закрила.

 

10.Очаквани резултати:

 

 Израдена институционална мрежа по закрила на детето от наркомания , проституция, просия и насилие;

Изградена институционална мрежа по превенция на изоставянето на деца и отглеждането им в институция;

Намаляване на относителният дял на децата отглеждани в институции;

Деца реинтегрирани в биологично, осиновително или приемно семейство  в %?

Брой деца и семейства получили услуги в семейна среда;

До 50% преструктурирани институции за деца, за които няма друга алтернатива

В %       интегрирани деца  с увреждания в масови училища;

Повишаване с 60 % информираността на обществеността по правата на децата  и недопускане нарушаването им;

В бр.     въведени нови алтернативни услуги от “добри практики”;

Намаляване  относителният дял на злоупотребите с  деца;

Намаляване относителният дял на децата с отклоняващо се поведение и извършители на противообществени прояви и престъпления;

Брой обучени социални работници, персонал от институции и партньори.

 

10. Институционални договорености – подписани са договори за партньорство и съвместна дейност  с изброените по- горе организации, институции и ведомства. Приложените договори са неразделна част от настоящата стратегия.